Swyddog Gweinyddol a

Dyam gyfle rhagorol i ymuno â thîm Yes Cymru. Mae Yes Cymru yn hyrwyddo annibyniaeth i Gymru drwy ystod o weithgareddau, er mwyn dangos y byddai Cymru, fel cymaint o genhedloedd eraill drwy'r byd, yn fwy effeithiol drwy ofalu am ei materion ei hun fel rhan o deulu Ewropeaidd a rhyngwladol ehangach.

Rydyn ni'n edrych am Swyddog Gweinyddol, Ariannol a Datblygu i fod yn gyfrifol am reoli swyddfa Yes Cymru o ddydd i ddydd gan sicrhau gweinyddiaeth effeithlon, cefnogi a chynnal aelodau a datblygiad grŵp, rheoli gweithdrefnau a materion ariannol a darparu cefnogaeth weinyddol i Gyfarwyddwyr a grwpiau Yes Cymru.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn allweddol i dyfiant a datblygiad aelodaeth Yes Cymru yn ogystal â chynyddu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd oddi fewn strwythur Yes Cymru.

Mae'r gallu i gyfathrebu i safon foddhaol ar lafar ac yn ysgrifenedig drwy'r Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mi fyddwch chi'n wych wrth gyflawni'r canlynol!

 • Cefnogi'r tîm mewn gweithgarwch a chysylltiadau cyhoeddus, gan gynnwys y wefan, cylchlythyr a'r cyfryngau cymdeithasol;
 • Ymchwilio i sefydliadau sy'n gallu cynnig cefnogaeth ychwanegol a chofnodi manylion cyswllt sefydliadau ar gyfer y dyfodol;
 • Cefnogi rheolaeth aelodaeth, gan gynnwys gweinyddu'r System Rheolaeth Cysylltiadau Cwsmer;
 • Cefnogi'r Arolwg Aelodaeth a gynhelir yn gyson er mwyn darparu gwybodaeth am bob agwedd o'r arolwg sgiliau aelodau drwy Nation Builder a'u gallu i gefnogi agweddau ar waith Yes Cymru.
 • Creu adroddiadau llafar neu ysgrifenedig ar gyfer cyfarfodydd a phwyllgorau cysylltiol ar waith Yes Cymru;
 • Ymgynghori a chysylltu, sgiliau adeiladu tîm, sgiliau gwrando da a datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o gymuned Yes Cymru;
 • Diweddaru cofnodion a chronfeydd gwybodaeth ariannol a chyfreithiol personèl;
 • Talu derbynebau a chofnodi'r taliadau ar Xero;
 • Trefnu ac archebu deunydd ysgrifennu, papur ac offer yn ôl y galw;
 • Cynorthwyo gyda chofnodi cytundebau ynghylch talu am wasanaethau;
 • Cynorthwyo cyfrifyddion y cwmni yn ôl y galw i goladu gwybodaeth angenrheidiol ar gyfer talu cyflogau yn brydlon;
 • Cynorthwyo i gadw cofnod o wyliau blynyddol a salwch staff;
 • Sicrhau hyfforddiant perthnasol yn ôl anghenion a nodwyd gan y Prif Swyddog Gweinyddol neu'r NGB;
 • Dilyn a gweithredu mesurau Iechyd a Diogelwch priodol yn holl weithgarwch y cwmni.

Gallwch chi ddisgwyl:

 • 33 diwrnod o wyliau'r flwyddyn pro rata, sy'n cynnwys Gwyliau Banc
 • Cynllun Pensiwn y Cwmni
 • Gweithio gartref- oriau hyblyg er y bydd angen presenoldeb mewn cyfarfodydd neu achlysuron a drefnwyd.
 • Cyflog o £24,982 - £27,041 y flwyddyn 

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus arddangos cymwysterau, hyfforddiant neu brofiad yn y meysydd canlynol:

 • Profiad gweinyddol blaenorol (dwy flynedd)
 • Technoleg Gwybodaeth a sgiliau cyfrifiadur
 • Rheolaeth Swyddfa gan gynnwys cynnal a gofalu am ohebiaeth ac adnoddau'r swyddfa
 • Amserlennu cyfarfodydd a chofnodi
 • Datblygu tîm neu gymuned

Sgiliau dymunol:

Mae'r sgiliau canlynol yn ddymunol er nad yn hanfodol gan y cynigir hyfforddiant:

 • Profiad gyda System Rheolaeth Cysylltiadau Cwsmer
 • Gwybodaeth o feddalwedd cyfrifeg: Xero, Quick Books, Free Agent, Sage neu debyg.

 

I ymgeisio danfonwch eich CV a llythyr cais at [email protected] erbyn 20/05/2022

Dangos 1 ymateb

 • Bethan Williams
  published this page in Swyddi 2022-05-11 12:45:52 +0100