Datganiad Am Ymswyddiad Pwyllgor Canolog YesCymru

  1. Mae pob un o aelodau Pwyllgor Canolog YesCymru wedi ymddiswyddo gyda'i gilydd ac yn ildio eu rôl yn syth.
  2. Nid ar chwarae bach y gwnaed y penderfyniad, ond er budd y sefydliad. Mae’r aflonyddu a ddioddefodd aelodau’r Pwyllgor Canolog, sydd wedi ymestyn y tu hwnt i’r cyfryngau cymdeithasol, wedi effeithio’n sylweddol ar eu lles meddyliol, cymaint fel nad oedd modd ei oddef mwyach.
  3. Mae’r cyhoeddiad yn rhoi cyfle i ethol Pwyllgor Canolog newydd yn y Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol sydd ar ddod, pwyllgor a fydd yn goruchwylio camau nesaf datblygiad YesCymru yn dilyn twf a diddordeb rhyfeddol yn y mudiad ers ei sefydlu.
  4. Er mwyn diogelu gweithrediadau parhaus YesCymru nes bod Pwyllgor Canolog newydd yn cael ei ethol, mae cwmni o gyfrifwyr trydydd parti annibynnol wedi ei gyfarwyddo gan y pwyllgor ymadawol, cyn iddynt ymddiswyddo, i oruchwylio nifer cyfyngedig o weithrediadau y sefydliad o ddydd i ddydd. Mae hyn yn cynnwys cyfrifoldeb dros gyllid a bydd yn sicrhau bod materion busnes YesCymru yn cael eu rheoli'n ofalus ac yn ddarbodus nes bod Pwyllgor Canolog newydd ar waith.
  5. Dywedodd Cadeirydd ymadawol y Pwyllgor Canolog, Sarah Rees: “Bydd y cwmni o gyfrifwyr yn canolbwyntio ar helpu’r Gweithgor a staff YesCymru i drefnu’r EGM sydd ar ddod ac ethol Pwyllgor Canolog newydd. Gwnaed y penderfyniad hwn er budd y sefydliad a'i aelodau. Mae'n gyfle i bawb gefnu ar y gorffennol ac yn rhoi dechrau newydd i'r Pwyllgor Canolog fydd yn cael ei ethol yn yr hydref, tra yn amddiffyn yr holl bethau da sydd wedi'u creu. ”
  6. Ychwanegodd: “Bellach mae gan YesCymru 18,000 o aelodau. Dim ond bum mlynedd yn ôl y lansiodd yn swyddogol. Mae'n stori lwyddiant wych, ac yn dyst i waith caled aelodau cyffredin sydd wedi cynyddu'r galw a’r diddordeb mewn annibyniaeth Cymru. Mae penderfyniad heddiw yn rhoi cyfle i’r Pwyllgor Canolog newydd, gyda chefnogaeth pob un o’r 18,000 o aelodau, fynd â YesCymru ymhellach.
  7. “Byddwn i’n eich annog chi i gyd sy’n aelodau i fynychu'r EGM ac i bleidleisio dros Bwyllgor Canolog newydd sy'n adlewyrchu'r math o fudiad rydych chi am fod yn rhan ohono - dyma'ch cyfle i lywio cyfeiriad YesCymru er gwell, a dymunwn bob llwyddiant i’r Pwyllgor Canolog newydd. ”
  8. Am ragor o wybodaeth am yr EGM, cysylltwch â [email protected] Dylai aelodau sydd angen gwybodaeth neu sydd ag ymholiadau am eu haelodaeth gysylltu â [email protected]
  9. Ni fydd y Pwyllgor Canolog ymadawol na staff YesCymru yn gwneud unrhyw sylw pellach ar hyn o bryd.
Mae YesCymru yn darparu'r Llyfrgell Annibyniaeth i annog trafodaeth bellach ar faterion yn ymwneud ag Annibyniaeth i Gymru. Barn yr awduron a/neu'r cyhoeddwr gwreiddiol yw'r safbwyntiau a fynegir, ac nid yw eu hymddangosiad yn y Llyfrgell Annibyniaeth yn awgrymu bod YesCymru yn cymeradwyo'r cynnwys nac unrhyw endid a gynrychiolir ynddo. Darperir yr holl gynnwys o wefannau trydydd parti "fel y mae", heb unrhyw sicrwydd o gyflawnrwydd na chywirdeb.