Arolwg barn yn dangos ymchwydd mewn cefnogaeth i Annibyniaeth

Mae arolwg barn newydd gan Yougov a gyhoeddwyd ar WaleOnline heddiw wedi dangos ymchwydd mewn cefnogaeth i Gymru annibynnol. Dywedodd 32%* y byddent yn sicr o bleidleisio dros annibyniaeth mewn refferendwm, gyda 41%* yn cefnogi’r syniad o Gymru annibynnol yn yr UE os bydd Brexit yn digwydd.

Wrth ymateb i arolwg barn dywedodd Siôn Jobbins - Cadeirydd YesCymru, yr ymgyrch dros annibyniaeth:

"Mae’r gefnogaeth i annibyniaeth ar ei lefel uchaf erioed yn ôl yr arolwg barn hwn, ac mae'n dangos yn glir bod pobl Cymru yn cynhesu at y syniad o Gymru fel cenedl-wladwriaeth annibynnol yn union fel Iwerddon, Gwlad yr Iâ neu Ddenmarc.

"Dydy San Steffan ddim yn gweithio, ac mae pobl yn sylweddoli y byddai’n well i Gymru reoli ei materion ei hun yn hytrach na chael ei diystyru gan San Steffan.

Darllenwch fwy

Gorymdaith dros Annibyniaeth AUOB - Merthyr Tudful

Cynhelir y trydydd Orymdaith dros Annibyniaeth ym Merthyr ddydd Sadwrn 7 Medi. Mae AUOBCymru (Pawb Dan Un Faner) yn croesawu pawb sydd am weld Cymru annibynnol i ymuno yn yr Orymdaith, ac anogir y rhai sydd â diddordeb i ddod â baneri, drymiau ac offerynnau, ac i gwrdd o 10.30yb yn sgwâr Penderyn. Bydd yr orymdaith yn cychwyn yn brydlon am 12yp. Cliciwch yma am y manylion llawn.

Darllenwch fwy

Cyfarfodydd Grwpiau YesCymru - Chwefror 2019

Bydd nifer o Grwpiau Yes Cymru yn cynnal cyfarfodydd ym mis Chwefror 2019. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gyda'r manylion diweddaraf pan fyddwn yn eu derbyn.

Darllenwch fwy

Newyddion o Gyfarfod Arbennig YesCymru

Rydym yn falch o gyhoeddi aelodau newydd pwyllgor canolog YesCymru a etholwyd yn ein Cyfarfod Cyffredinol Arbennig ar yr 8fed o Ragfyr 2018:

Siôn Jobbins (Cadeirydd)
Cian Ciarán (Is-gadeirydd)
Hedd Gwynfor (Ysgrifennydd)
Gwyn Llewelyn (Trysorydd)
Ifor ap Dafydd
Dilys Davies
Aran Jones
Bethan Siân Jones
Huw Marshall
Chantel Mathias
Mirain Llwyd Owen
Julian Hughes Watts

Diolchwn i'r pwyllgor blaenorol am eu gwaith.

Cafodd y Cyfansoddiad canlynol ei fabwysiadu yn y Cyfarfod Cyffredinol:

Cyfansoddiad YesCymru, 8 Rhagfyr, 2018

Cafodd y cynigion canlynol eu pasio yn y Cyfarfod Cyffredinol:

1. Cynnig gan Gwion Hallam
2. Cynnig gan YesCymru Llundain

Dywedodd y Cadeirydd newydd Siôn Jobbins,

"Ni 'di bod yn trafod cyfansoddiad mewnol YesCymru am fisoedd. O hyn ymlaen, yr unig gyfansoddiad bydd YesCymru yn ei drafod fydd cyfansoddiad Cymru annibynnol. Mae Prydain yn marw, mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr fod holl aelodau a chefnogwyr YesCymru yn barod i weithio tuag at greu Cymru annibynnol allan o lanast a methiant Prydeindod."

Hefyd dyma erthygl gan Golwg 360.

Darllenwch fwy

Mae YesCymru yn croesawu cynnydd enfawr mewn cefnogaeth i annibyniaeth Cymru

YesCymru welsh independence poll

Mae YesCymru, yr ymgyrch llawr gwlad ar gyfer annibyniaeth Cymru, wedi croesawu ymchwil newydd gan brifysgolion Caerdydd a Chaeredin, sy'n dangos bod 19% o bobl yng Nghymru yn credu y dylai'r wlad fod yn annibynnol.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae arolygon wedi awgrymu y gallai cefnogaeth i annibyniaeth fod wedi bod yn is na 10%. Ond mae'r maint sampl mawr, o fwy na dau fil o bobl, yn dangos bod cefnogaeth bellach yn llawer uwch, gyda un o bob pump yn gefnogol.

Darllenwch fwy

Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

Fe wnaeth YesCymru gyhoeddi’r ddogfen fwyaf gynhwysfawr dros annibyniaeth i Gymru i erioed gael ei chyhoeddi yn Aberystwyth heddiw.

Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

Darllenwch fwy

Chwarter poblogaeth Cymru yn ffafrio annibyniaeth (YouGov)

Byddai mwyafrif mwy i’r Ceidwadwyr yn hwb pellach

Chwarter poblogaeth Cymru yn ffafrio annibyniaeth

Darllenwch fwy