Cyfarfodydd Grwpiau YesCymru - Chwefror 2019

Bydd nifer o Grwpiau Yes Cymru yn cynnal cyfarfodydd ym mis Chwefror 2019. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gyda'r manylion diweddaraf pan fyddwn yn eu derbyn.

Darllenwch fwy

Newyddion o Gyfarfod Arbennig YesCymru

Rydym yn falch o gyhoeddi aelodau newydd pwyllgor canolog YesCymru a etholwyd yn ein Cyfarfod Cyffredinol Arbennig ar yr 8fed o Ragfyr 2018:

Siôn Jobbins (Cadeirydd)
Cian Ciarán (Is-gadeirydd)
Hedd Gwynfor (Ysgrifennydd)
Gwyn Llewelyn (Trysorydd)
Ifor ap Dafydd
Dilys Davies
Aran Jones
Bethan Siân Jones
Huw Marshall
Chantel Mathias
Mirain Llwyd Owen
Julian Hughes Watts

Diolchwn i'r pwyllgor blaenorol am eu gwaith.

Cafodd y Cyfansoddiad canlynol ei fabwysiadu yn y Cyfarfod Cyffredinol:

Cyfansoddiad YesCymru, 8 Rhagfyr, 2018

Cafodd y cynigion canlynol eu pasio yn y Cyfarfod Cyffredinol:

1. Cynnig gan Gwion Hallam
2. Cynnig gan YesCymru Llundain

Dywedodd y Cadeirydd newydd Siôn Jobbins,

"Ni 'di bod yn trafod cyfansoddiad mewnol YesCymru am fisoedd. O hyn ymlaen, yr unig gyfansoddiad bydd YesCymru yn ei drafod fydd cyfansoddiad Cymru annibynnol. Mae Prydain yn marw, mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr fod holl aelodau a chefnogwyr YesCymru yn barod i weithio tuag at greu Cymru annibynnol allan o lanast a methiant Prydeindod."

Hefyd dyma erthygl gan Golwg 360.

Darllenwch fwy

Datganiad YesCymru

Yn dilyn Cyfarfod Cyffredinol diweddar YesCymru, mae pedwar swyddog y Pwyllgor Canolog wedi ymddiswyddo - Iestyn ap Rhobert (Cadeirydd), Rhydian Hughes (Is-Gadeirydd), Moelwen Gwyndaf (Ysgrifennydd) a Gweirydd ap Gwyndaf (Trysorydd).

Hoffai YesCymru ddiolch iddynt oll am y gwaith enfawr a'r ymrwymiad a roddwyd ganddynt i'r achos dros annibyniaeth i Gymru. Maent wedi chwarae rhan bwysig yng ngwaith y Pwyllgor Canolog, sydd wedi cymryd YesCymru o syniad i ymgyrch genedlaethol, gan arwain y cynnydd mewn cefnogaeth o annibyniaeth i Gymru.

Darllenwch fwy

Mae YesCymru yn croesawu cynnydd enfawr mewn cefnogaeth i annibyniaeth Cymru

YesCymru welsh independence poll

Mae YesCymru, yr ymgyrch llawr gwlad ar gyfer annibyniaeth Cymru, wedi croesawu ymchwil newydd gan brifysgolion Caerdydd a Chaeredin, sy'n dangos bod 19% o bobl yng Nghymru yn credu y dylai'r wlad fod yn annibynnol.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae arolygon wedi awgrymu y gallai cefnogaeth i annibyniaeth fod wedi bod yn is na 10%. Ond mae'r maint sampl mawr, o fwy na dau fil o bobl, yn dangos bod cefnogaeth bellach yn llawer uwch, gyda un o bob pump yn gefnogol.

Darllenwch fwy

Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

Fe wnaeth YesCymru gyhoeddi’r ddogfen fwyaf gynhwysfawr dros annibyniaeth i Gymru i erioed gael ei chyhoeddi yn Aberystwyth heddiw.

Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

Darllenwch fwy

Chwarter poblogaeth Cymru yn ffafrio annibyniaeth (YouGov)

Byddai mwyafrif mwy i’r Ceidwadwyr yn hwb pellach

Chwarter poblogaeth Cymru yn ffafrio annibyniaeth

Darllenwch fwy