Mwyafrif pleidleiswyr Llafur yn dweud y bydden nhw’n pleidleisio dros annibyniaeth

Mae arolwg barn newydd gan YouGov ar ran YesCymru - mudiad sy’n ymgyrchu dros annibyniaeth i Gymru - yn dangos bod y mwyafrif o’r farn mai gan Senedd Cymru y dylai bod yr hawl i alw refferendwm ar annibyniaeth i Gymru.

Ac eithrio'r rhai nad oedd yn gwybod, roedd 55% o ymatebwyr o blaid hawliau o’r fath i’r Senedd a 45% yn erbyn.

Ac am y tro cyntaf fe wnaeth y mwyafrif o bleidleiswyr Llafur ddweud y bydden nhw’n pleidleisio dros annibyniaeth petai refferendwm yfory. 

O addasu’r ffigyrau i eithrio'r rhai na wnaeth ateb, nad oedd yn gwybod, neu na fyddai’n pleidleisio, dywedodd 51% o’r rhai a bleidleisiodd dros y Blaid Lafur yn 2019 y byddent yn pleidleisio dros annibyniaeth, a 49% yn erbyn. 

Darllenwch fwy

Bron i dri chwarter o bobl ddim yn ymddiried yn San Steffan i warchod buddiannau Cymru

Yn ôl arolwg barn newydd dydy 72% o bobl Cymru ddim yn ymddiried yn San Steffan i warchod buddiannau pobl Cymru.

O addasu'r ffigyrau i hepgor y rhai nad oedd yn gwybod, nid yw’r canlyniadau yn rhai da i’r rhai sydd am weld yr undeb yn parhau

Mae’r arolwg barn a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf gan YouGov ar ran YesCymru - yr ymgyrch dros Gymru annibynnol -  yn dangos bod 65% o ymatebwyr yn ymddiried yn Senedd Cymru i ofalu am fuddiannau pobl Cymru ond dim ond 28% oedd sy’n ymddiried yn senedd y Deyrnas Gyfunol, gyda 72% o ymatebwyr yn dweud nad ydynt yn ymddiried yn Senedd San Steffan.

Darllenwch fwy

Byddai Traean yn Pleidleisio dros Annibyniaeth Yfory

Comisiynwyd arolwg barn YouGov gan YesCymru - yr ymgyrch dros annibyniaeth - yn gynharach ym mis Awst, a ddangosodd y byddai tua thraean o bobl Cymru yn pleidleisio dros annibyniaeth petai refferendwm yn cael ei gynnal yfory.

Dywedodd Siôn Jobbins, Cadeirydd YesCymru:

“Mae'r arolwg barn ddiweddaraf yma yn dangos unwaith eto y byddai tua thraean o bobl Cymru yn pleidleisio dros annibyniaeth petai refferendwm yn cael ei gynnal yfory. Mae hynny’n gynnydd sylweddol ers rhai blynyddoedd yn ôl.

“Mae’n dangos hefyd bod cefnogaeth i annibyniaeth yn y prif lif ac yn drawsbleidiol, gyda 42% o’r rhai a bleidleisiodd dros y Blaid Lafur yn 2019 yn dweud y bydden nhw’n pleidleisio dros annibyniaeth petai refferendwm yfory.

Darllenwch fwy

Annibyniaeth - Dadl hanesyddol yn y Senedd

Wrth ymateb i’r drafodaeth hanesyddol ar lawr y Senedd sy’n galw am rymoedd i Gymru allu galw refferendwm dros annibyniaeth dywedodd Cadeirydd YesCymru, Siôn Jobbins:

“Mae bywyd a gwleidyddiaeth yn newid yn sydyn iawn yng Nghymru. Heddiw bydd y ddadl gyntaf erioed ar annibyniaeth yn y Senedd a’i hawl i benderfynu dyfodol Cymru. 

“Mae annibyniaeth yn rhywbeth sy’n cael ei drafod yn fwy yn y prif ffrwd wrth i bobl o gefndiroedd gwahanol weld y gall ein Senedd reoli Cymru yn llawer gwell na San Steffan.”

Darllenwch fwy

Arolwg Barn - Lloegr Annibynnol

Diwedd y Ceidwadwyr Unoliaethol? Rhwyg ymysg Torïaid ynglŷn â pharhad yr undeb yn ôl arolwg barn newydd

Mae traean o bobl yn Lloegr wedi dweud nad ydynt yn dymuno i’r Deyrnas Unedig barhau. 

Heb gynnwys y rhai nad oedd yn gwybod neu wrthododd ymateb, yn ôl pôl piniwn mae 35% o bobl yn Lloegr bellach yn ffafrio annibyniaeth i Loegr. 

Dangosodd arolwg gan YouGov ar ran Yes Cymru bod Ceidwadwyr yn rhanedig ar y mater, roedd 49% o blaid annibyniaeth i Loegr a 51% yn erbyn.

Darllenwch fwy

Gohirio Gorymdaith AUOB Wrecsam

Mae Pawb Dan Un Faner Cymru (AUOB Cymru), grŵp llawr gwlad sydd yn ymgyrchu dros annibyniaeth, wedi cyhoeddi bod yr orymdaith yn Wrecsam ar ddydd Sadwrn 18 Ebrill 2020 wedi’i gohirio oherwydd pandemig y coronafeirws.

Er ei bod yn sefyllfa sy'n newid yn gyflym a bod sawl wythnos tan yr orymdaith a gynlluniwyd, mae AUOBCymru wedi dod at benderfyniad er mwyn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i bawb oedd yn bwriadu mynychu.

Mae cadw pellter cymdeithasol, a ystyrir yn fesur allweddol i ohirio lledaenu'r feirws a lleihau pwysau ar ein gwasanaeth iechyd a gwasanaethau brys eraill, yn golygu mai'r penderfyniad synhwyrol yw gorhirio'r orymdaith a gynlluniwyd yn Wrecsam.

Darllenwch fwy

Twf enfawr yn y gefnogaeth i YesCymru ac annibyniaeth

Yn siarad yn ystod Cyfarfod Cyffredinol YesCymru ym Merthyr Tudful heddiw, dywedodd Cadeirydd YesCymru Siôn Jobbins:

 

"Yn 2019 daeth miloedd allan ir strydoedd i ddatgan eu dymuniad i weld Cymru annibynnol yng ngorymdeithiau AUOB Cymru - rhywbeth sydd erioed wedi digwydd o’r blaen - ac mae trafod annibyniaeth i Gymru yn awr yn dod yn rhan naturiol o fywyd a sgwrs pobl Cymru o ddydd i ddydd.

 

“Fe wnaeth cyn-brifweinidog Cymru, Carwyn Jones, siarad yn un o gyfarfodydd cyhoeddus YesCymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac fe ddangosodd arolwg barn YouGov ym mis Medi 2019 y byddai rhwng 32%* a 41%* yn pleidleisio dros annibyniaeth mewn refferendwm yn ddibynnol ar y cwestiwn.

 

“Mae nifer aelodau YesCymru wedi treblu ers y cyfarfod cyffredinol diwethaf i oddeutu 2,500, a gyda hynny mae grwpiau newydd wedi’u sefydlu ym mhob rhan o Gymru ac yn brysur lledu’r neges am fanteision annibyniaeth. Bu twf anferthol hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol, a nifer ein dilynwyr ar Twitter yn dyblu, o 10 mil i 20 mil, mewn blwyddyn."

 


Darllenwch fwy

Arolwg barn yn dangos ymchwydd mewn cefnogaeth i Annibyniaeth

Mae arolwg barn newydd gan Yougov a gyhoeddwyd ar WaleOnline heddiw wedi dangos ymchwydd mewn cefnogaeth i Gymru annibynnol. Dywedodd 32%* y byddent yn sicr o bleidleisio dros annibyniaeth mewn refferendwm, gyda 41%* yn cefnogi’r syniad o Gymru annibynnol yn yr UE os bydd Brexit yn digwydd.

Wrth ymateb i arolwg barn dywedodd Siôn Jobbins - Cadeirydd YesCymru, yr ymgyrch dros annibyniaeth:

"Mae’r gefnogaeth i annibyniaeth ar ei lefel uchaf erioed yn ôl yr arolwg barn hwn, ac mae'n dangos yn glir bod pobl Cymru yn cynhesu at y syniad o Gymru fel cenedl-wladwriaeth annibynnol yn union fel Iwerddon, Gwlad yr Iâ neu Ddenmarc.

"Dydy San Steffan ddim yn gweithio, ac mae pobl yn sylweddoli y byddai’n well i Gymru reoli ei materion ei hun yn hytrach na chael ei diystyru gan San Steffan.

Darllenwch fwy

Gorymdaith dros Annibyniaeth AUOB - Merthyr Tudful

Cynhelir y trydydd Orymdaith dros Annibyniaeth ym Merthyr ddydd Sadwrn 7 Medi. Mae AUOBCymru (Pawb Dan Un Faner) yn croesawu pawb sydd am weld Cymru annibynnol i ymuno yn yr Orymdaith, ac anogir y rhai sydd â diddordeb i ddod â baneri, drymiau ac offerynnau, ac i gwrdd o 10.30yb yn sgwâr Penderyn. Bydd yr orymdaith yn cychwyn yn brydlon am 12yp. Cliciwch yma am y manylion llawn.

Darllenwch fwy

Cyfarfodydd Grwpiau YesCymru - Chwefror 2019

Bydd nifer o Grwpiau Yes Cymru yn cynnal cyfarfodydd ym mis Chwefror 2019. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gyda'r manylion diweddaraf pan fyddwn yn eu derbyn.

Darllenwch fwy