Arolwg Barn - Lloegr Annibynnol

Diwedd y Ceidwadwyr Unoliaethol? Rhwyg ymysg Torïaid ynglŷn â pharhad yr undeb yn ôl arolwg barn newydd

Mae traean o bobl yn Lloegr wedi dweud nad ydynt yn dymuno i’r Deyrnas Unedig barhau. 

Heb gynnwys y rhai nad oedd yn gwybod neu wrthododd ymateb, yn ôl pôl piniwn mae 35% o bobl yn Lloegr bellach yn ffafrio annibyniaeth i Loegr. 

Dangosodd arolwg gan YouGov ar ran Yes Cymru bod Ceidwadwyr yn rhanedig ar y mater, roedd 49% o blaid annibyniaeth i Loegr a 51% yn erbyn.

Darllenwch fwy

Gohirio Gorymdaith AUOB Wrecsam

Mae Pawb Dan Un Faner Cymru (AUOB Cymru), grŵp llawr gwlad sydd yn ymgyrchu dros annibyniaeth, wedi cyhoeddi bod yr orymdaith yn Wrecsam ar ddydd Sadwrn 18 Ebrill 2020 wedi’i gohirio oherwydd pandemig y coronafeirws.

Er ei bod yn sefyllfa sy'n newid yn gyflym a bod sawl wythnos tan yr orymdaith a gynlluniwyd, mae AUOBCymru wedi dod at benderfyniad er mwyn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i bawb oedd yn bwriadu mynychu.

Mae cadw pellter cymdeithasol, a ystyrir yn fesur allweddol i ohirio lledaenu'r feirws a lleihau pwysau ar ein gwasanaeth iechyd a gwasanaethau brys eraill, yn golygu mai'r penderfyniad synhwyrol yw gorhirio'r orymdaith a gynlluniwyd yn Wrecsam.

Darllenwch fwy

Twf enfawr yn y gefnogaeth i YesCymru ac annibyniaeth

Yn siarad yn ystod Cyfarfod Cyffredinol YesCymru ym Merthyr Tudful heddiw, dywedodd Cadeirydd YesCymru Siôn Jobbins:

 

"Yn 2019 daeth miloedd allan ir strydoedd i ddatgan eu dymuniad i weld Cymru annibynnol yng ngorymdeithiau AUOB Cymru - rhywbeth sydd erioed wedi digwydd o’r blaen - ac mae trafod annibyniaeth i Gymru yn awr yn dod yn rhan naturiol o fywyd a sgwrs pobl Cymru o ddydd i ddydd.

 

“Fe wnaeth cyn-brifweinidog Cymru, Carwyn Jones, siarad yn un o gyfarfodydd cyhoeddus YesCymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac fe ddangosodd arolwg barn YouGov ym mis Medi 2019 y byddai rhwng 32%* a 41%* yn pleidleisio dros annibyniaeth mewn refferendwm yn ddibynnol ar y cwestiwn.

 

“Mae nifer aelodau YesCymru wedi treblu ers y cyfarfod cyffredinol diwethaf i oddeutu 2,500, a gyda hynny mae grwpiau newydd wedi’u sefydlu ym mhob rhan o Gymru ac yn brysur lledu’r neges am fanteision annibyniaeth. Bu twf anferthol hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol, a nifer ein dilynwyr ar Twitter yn dyblu, o 10 mil i 20 mil, mewn blwyddyn."

 


Darllenwch fwy

Arolwg barn yn dangos ymchwydd mewn cefnogaeth i Annibyniaeth

Mae arolwg barn newydd gan Yougov a gyhoeddwyd ar WaleOnline heddiw wedi dangos ymchwydd mewn cefnogaeth i Gymru annibynnol. Dywedodd 32%* y byddent yn sicr o bleidleisio dros annibyniaeth mewn refferendwm, gyda 41%* yn cefnogi’r syniad o Gymru annibynnol yn yr UE os bydd Brexit yn digwydd.

Wrth ymateb i arolwg barn dywedodd Siôn Jobbins - Cadeirydd YesCymru, yr ymgyrch dros annibyniaeth:

"Mae’r gefnogaeth i annibyniaeth ar ei lefel uchaf erioed yn ôl yr arolwg barn hwn, ac mae'n dangos yn glir bod pobl Cymru yn cynhesu at y syniad o Gymru fel cenedl-wladwriaeth annibynnol yn union fel Iwerddon, Gwlad yr Iâ neu Ddenmarc.

"Dydy San Steffan ddim yn gweithio, ac mae pobl yn sylweddoli y byddai’n well i Gymru reoli ei materion ei hun yn hytrach na chael ei diystyru gan San Steffan.

Darllenwch fwy

Gorymdaith dros Annibyniaeth AUOB - Merthyr Tudful

Cynhelir y trydydd Orymdaith dros Annibyniaeth ym Merthyr ddydd Sadwrn 7 Medi. Mae AUOBCymru (Pawb Dan Un Faner) yn croesawu pawb sydd am weld Cymru annibynnol i ymuno yn yr Orymdaith, ac anogir y rhai sydd â diddordeb i ddod â baneri, drymiau ac offerynnau, ac i gwrdd o 10.30yb yn sgwâr Penderyn. Bydd yr orymdaith yn cychwyn yn brydlon am 12yp. Cliciwch yma am y manylion llawn.

Darllenwch fwy

Cyfarfodydd Grwpiau YesCymru - Chwefror 2019

Bydd nifer o Grwpiau Yes Cymru yn cynnal cyfarfodydd ym mis Chwefror 2019. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru gyda'r manylion diweddaraf pan fyddwn yn eu derbyn.

Darllenwch fwy

Newyddion o Gyfarfod Arbennig YesCymru

Rydym yn falch o gyhoeddi aelodau newydd pwyllgor canolog YesCymru a etholwyd yn ein Cyfarfod Cyffredinol Arbennig ar yr 8fed o Ragfyr 2018:

Siôn Jobbins (Cadeirydd)
Cian Ciarán (Is-gadeirydd)
Hedd Gwynfor (Ysgrifennydd)
Gwyn Llewelyn (Trysorydd)
Ifor ap Dafydd
Dilys Davies
Aran Jones
Bethan Siân Jones
Huw Marshall
Chantel Mathias
Mirain Llwyd Owen
Julian Hughes Watts

Diolchwn i'r pwyllgor blaenorol am eu gwaith.

Cafodd y Cyfansoddiad canlynol ei fabwysiadu yn y Cyfarfod Cyffredinol:

Cyfansoddiad YesCymru, 8 Rhagfyr, 2018

Cafodd y cynigion canlynol eu pasio yn y Cyfarfod Cyffredinol:

1. Cynnig gan Gwion Hallam
2. Cynnig gan YesCymru Llundain

Dywedodd y Cadeirydd newydd Siôn Jobbins,

"Ni 'di bod yn trafod cyfansoddiad mewnol YesCymru am fisoedd. O hyn ymlaen, yr unig gyfansoddiad bydd YesCymru yn ei drafod fydd cyfansoddiad Cymru annibynnol. Mae Prydain yn marw, mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr fod holl aelodau a chefnogwyr YesCymru yn barod i weithio tuag at greu Cymru annibynnol allan o lanast a methiant Prydeindod."

Hefyd dyma erthygl gan Golwg 360.

Darllenwch fwy

Mae YesCymru yn croesawu cynnydd enfawr mewn cefnogaeth i annibyniaeth Cymru

YesCymru welsh independence poll

Mae YesCymru, yr ymgyrch llawr gwlad ar gyfer annibyniaeth Cymru, wedi croesawu ymchwil newydd gan brifysgolion Caerdydd a Chaeredin, sy'n dangos bod 19% o bobl yng Nghymru yn credu y dylai'r wlad fod yn annibynnol.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae arolygon wedi awgrymu y gallai cefnogaeth i annibyniaeth fod wedi bod yn is na 10%. Ond mae'r maint sampl mawr, o fwy na dau fil o bobl, yn dangos bod cefnogaeth bellach yn llawer uwch, gyda un o bob pump yn gefnogol.

Darllenwch fwy

Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

Fe wnaeth YesCymru gyhoeddi’r ddogfen fwyaf gynhwysfawr dros annibyniaeth i Gymru i erioed gael ei chyhoeddi yn Aberystwyth heddiw.

Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

Darllenwch fwy

Chwarter poblogaeth Cymru yn ffafrio annibyniaeth (YouGov)

Byddai mwyafrif mwy i’r Ceidwadwyr yn hwb pellach

Chwarter poblogaeth Cymru yn ffafrio annibyniaeth

Darllenwch fwy