Symud ymlaen o'r llywio

Blog Bendigeidfran - Rhagfyr 2022

Aelodaeth Sydd Angen

Er ein bod yn grŵp ymgyrchu gwleidyddol nid ydym, ac ni fyddwn byth, yn blaid wleidyddol gyda chynrychiolwyr etholedig. Rhaid felly sicrhau ffyrdd eraill o godi ein llais yn y byd gwleidyddol.

Aelodaeth sydd yn rhoi pwysau a dylanwad i ni fel ymgyrch yn y cyd-destun hyn.

Trwy dyfu i fod y grŵp gwleidyddol mwyaf yng Nghymru medrwn newid y cydbwysedd gwleidyddol o blaid Annibyniaeth yn ddi-os ac yn barhaol.

Yn ymarferol mae hyn yn golygu bod yn fwy na Phlaid Lafur Cymru.

Bydd yn her. Mae angen i ni dreblu ein haelodaeth bresennol i gyrraedd y nod a bydd angen i ni gael tua deg mil yn fwy o aelodau nag oedd gennym ar ein uchafbwynt aelodaeth cynt.

OND bydd cyrraedd y nod yn taflu'r drws yn lled agored ar lu o gyfleoedd ac yn rhoi pwysau aruthrol ar bob blaid yng Nghymru i drafod a chofleidio Annibyniaeth.

Yn nhermau'r cyfryngau, yn sydyn ni fydd ar flaen y gȃd a bydd rhaid darparu lle i’n llais yn gyson. Dim mwy o ‘Question Time’ yng Nghymru heb Annibyniaeth yn amlwg ar yr agenda!

Bydd yn gorfodi'r mudiad Llafur yng Nghymru i fynd i'r afael â'r cwestiwn o Annibyniaeth yn uniongyrchol - dim mwy o bapuro dros yr hollt mewnol rhynt Unoliaethwyr Llafur a chefnogwyr Annibyniaeth gyda gorchudd ‘Devo Max’ neu ‘Home Rule’.

Bydd aelodaeth mwy eang hefyd yn rhoi mwy o adnoddau i ni ymgyrchu, i drefnu, ac i gyfrannu at realiti a phosibiliadau ein cenedl Annibynnol yn y dyfodol.

Bydd yn ddatganiad di-ildio o ddyfnder y gefnogaeth i Annibyniaeth yng Nghymru heddiw.

Bydd yr amlygrwydd trwy arwain y rȃs yn ein galluogi i gyfathrebu'n fwy effeithiol ac yn gliriach. Yn syml iawn bydd mwy yn gwrando oherwydd ein bod yn safle’r Fedal Aur!

Bydd mwy o aelodau yn golygu mwy o wirfoddolwyr gweithgar, mwy o frwdfrydedd, mwy o sgyrsiau cenedlaethol am Annibyniaeth.

Bydd y broses o ddosbarthu gwybodaeth yn ehangach ac yn gyflymach.

Mae'n anodd goramcan yr effaith o gyrraedd y lefelau hyn o aelodaeth. 

Y peth pwysicaf y gall unrhyw un sy’n cefnogi Annibyniaeth Cymru ei wneud yw ychwanegu eu llais at YesCymru drwy ymuno - gan wthio’r ticiwr un clic yn uwch a’r mudiad yn gam yn nes at y brig.

Dim ond gyda chytundeb y bobl y gall lywodraethwyr lywodraethu a rhaid i ni ddod ynghyd yn unfrydol i ddweud yn glir nad ydym bellach yn gytun â rheolaeth San Steffan.

Ni allwn aros i'r byd lunio ein dyfodol, rhaid i ni sbarduno newid. Mae gennym ni hanes hir a balch o wneud yng Nghymru – pan ddaw cymunedau ynghyd rydym yn cyflawni pethau gwych. O sefydlu ein Prifysgol cyntaf trwy danysgrifiadau o bob cwr o Gymru; i greu a meithrin y ‘Stiwts’ a’u rôl yn ysgogi dyhead; i enedigaeth y GIG; ac, yn wir, y Blaid Lafur ei hun. Gyda'n gilydd gallwn wneud hyn eto.

Aelodaeth sydd Angen. Annibyniaeth!