Ein nod yw ennill annibyniaeth  i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae’n gwlad yn cael ei llywodraethu. Credwn mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu a dathlu’r ffaith fod pob un – o ba bynnag gefndir – sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt yn ddinasyddion llawn y Gymru newydd.

Bydd ein mudiad yn hybu annibyniaeth i Gymru drwy amryw o weithgareddau, er mwyn gwneud yr achos bod Cymru, fel cenhedloedd bychain eraill y byd, yn well yn rheoli eu hunain fel rhan o deulu Ewropeaidd a rhyngwladol ehangach. Mae’r mudiad yn agored i bawb sy’n credu mewn annibyniaeth i Gymru

Ethol Corff Llywodraethu Cenedlaethol (CLlC) Newydd YesCymru

Ar y 1af o Chwefror cyhoeddwyd enwau’r aelodau a etholwyd i’r CLlC newydd, ac felly mae 15 o aelodau’r bwrdd newydd wedi cychwyn ar eu gwaith. Mae’r aelodau yn cynrhychioli 6 rhanbarth (5 o Gymru ac un rhanbarth i’r aelodau o’r tu allan i Gymru).

Rhanbarth y Gogledd - Elfed Williams, Elgan Owen a Vaughan Williams
Y Canolbarth a’r Gorllewin - Ifor ap Dafydd, Gaynor Jones a Geraint Thomas
Gorllewin De Cymru - Christine Moore a Nerys Jenkins
Canol De Cymru - George Gethin Hudson, Andrew Murphy a Richard Huw Morgan
Dwyrain De Cymru - Mihangel Ap-Williams a Phyl Griffiths
Tu Allan i Gymru - Barry Parkin a Louise Aikman

Mae’r broses o ymgorffori YesCymru fel Cwmni Cyfyngedig trwy warant wedi ei chwbwlhau, yn ogystal a chychwyn y broses o drosglwyddo gweinyddiaeth YesCymru i’r CLlC o ddwylo ein gweinyddwyr dros dro.
Mae cyfnod newydd cyffrous wedi cychwyn yn hanes y mudiad, ac wrth edrych ymlaen i’r wythnosau nesaf bydd YesCymru edrych i ddatblygu ymhellach lwyddiannau’r blynyddoedd diweddar gan barhau i arwain ein brwydr dros annibynniaeth i Gymru.

 • Deiseb dan sylw

  50,000 dros Annibyniaeth

  32,212Enw
  50,000 enw

  Rydym am greu mudiad torfol o bobl sydd wedi gwneud yr addewid i bleidleisio "Ie" dros annibyniaeth i Gymru mewn refferendwm.

  Beth am fod yn 1 o'r 50,000 o bobl sy'n barod i ymrwymo i bleidleisio dros Gymru annibynnol?

  Os ydych chi'n barod i ddweud "ie", llofnodwch yr addewid isod, a rhannwch gyda'ch ffrindiau.

  (gallwch chi hefyd ymaelodi gyda YesCymru yma)

  A fyddwch yn llofnodi?

 • Y diweddaraf o'r blog

  Newyddion

  Diweddariad ar Waith y Corff Llywodraethu Cenedlaethol

  Diweddariad i aelodau gan y Corff Llywodraethu Cenedlaethol

  Cyflwyniad

  Mae'n ddeufis bellach ers ethol y Corff Llywodraethu Cenedlaethol (CLlC) newydd, ac mae hi wedi bod yn gyfnod prysur i'r cyfarwyddwyr newydd. Gosod sylfeini'r Cwmni Cyfyngedig drwy Warant newydd, YesCymru Cyf, oedd y flaenoriaeth gyntaf, a ddechreuodd gyda llu o gyfarfodydd trosglwyddo gyda'r rhan-ddeiliaid sydd wedi bod yn rhedeg y mudiad dros y misoedd diwethaf.  Roedd y cyfarfodydd yn ymwneud ag amrywiaeth o feysydd gwaith gan gynnwys ariannol, cyfreithiol, cyfathrebu a'r cyfryngau cymdeithasol. O'r cyfarfodydd hyn a'r dogfennau trosglwyddo, nododd y CLlC 153 o bwyntiau gweithredu yr oedd angen mynd i'r afael â hwy er mwyn cael y mudiad yn ôl ar ei draed.

  Penderfynwyd y byddai'r bwrdd yn rhannu i dair ffrwd gwaith, o 5 cyfarwyddwr yr un, i weithredu'r camau Cyfreithiol, Ariannol a’r gweithdrefnau cyfathrebu - ychwanegwyd ffrwd yn ymwneud â'r grwpiau ers hynny.
  Mae'r CLlC yn cyfarfod yn wythnosol, mae'r ffrydiau gwaith yn cyfarfod yn rheolaidd a chynhaliwyd cyfarfodydd misol wyneb yn wyneb, y cyntaf ym mis Chwefror yn Wrecsam, ac yna ym Merthyr Tudful ym mis Mawrth.

  Gwaith y ffrydiau hyd yn hyn

  Amlinelliad o waith y Tîm Ariannol

  Nid cyllid yw'r peth cyntaf sy'n dod i'r meddwl wrth feddwl am annibyniaeth ond fel sefydliad ag aelodau yn ganolog iddo mae'n hanfodol bwysig i ni sicrhau y gallwn ni roi cyfri am bob ceiniog o arian aelodau a'i wario'n ddoeth. O eleni bydd cyfrifon YesCymru yn cael eu rheoli gan gyfrifwyr proffesiynol profiadol sy'n sicrhau cefnogaeth a chraffu annibynnol.

  Mae arian aelodaeth eleni wedi'i glustnodi ar gyfer dwy orymdaith, cyhoeddi ail bapur newydd YesCymru, dylunio a lansio gwefan newydd a dylunio ac argraffu taflenni newydd i gefnogi ymgyrchoedd sy'n mynd i'r afael â materion cyfredol. 

  Yn ogystal, mae arian ar gael i grwpiau lleol ar gyfer gweithgareddau pwrpasol ledled Cymru a mynychu digwyddiadau cyhoeddus amlwg.

  Ac eleni, am y tro cyntaf erioed, bydd cyfran o arian aelodaeth yn cael ei neilltuo mewn cronfa wrth gefn ar gyfer ymgyrch refferendwm ar annibyniaeth i Gymru.

  Amlinelliad o waith y Tîm Cyfreithiol

  Yng Nghyfarfod Cyffredinol diwethaf YesCymru, pleidleisiodd yr Aelodaeth i newid statws cyfreithiol ein mudiad, o fod yn gymdeithas anghorfforedig i gwmni cyfyngedig trwy warant -  YesCymru Cyf. Cafodd ei ymgorffori'n ffurfiol ac etholwyd bwrdd o gyfarwyddwyr (y Corff Llywodraethu Cenedlaethol, neu CLlC) gan yr Aelodaeth. Mae gwybodaeth am YesCymru Cyf., gan gynnwys ei chyfarwyddwyr, ar wefan Tŷ'r Cwmnïau.

  Pleidleisiodd yr Aelodaeth i fabwysiadu'r Erthyglau Cymdeithasiad (y cyfansoddiad i bob pwrpas) a gynigiwyd gan y Gweithgor. Ond, un o ofynion yr Erthyglau yw bod y CLlC yn cynhyrchu ei is-ddeddfau ei hun. Dyma'r rheolau, y polisïau a'r gweithdrefnau sydd yn llywio’r ffordd y mae YesCymru Cyf. yn cael ei redeg. Gwnaeth y Gweithgor waith eithriadol mewn cyfnod byr o amser i ddrafftio set o is-ddeddfau i'w cynnig i'r CLlC, felly mae'n ofynnol i'r CLlC adolygu'r rhain a'u diwygio neu eu diweddaru lle bo angen. 

  Mae 18 o Is-ddeddfau i gyd a hyd yma, mae 14 o'r Is-ddeddfau wedi'u prosesu a'u cyflwyno i'r CLlC gan dîm y ffrwd waith Gyfreithiol, ac maent naill ai wedi'u mabwysiadu gan y CLlC neu yn barod i'w mabwysiadu yn dilyn mân ddiwygiadau y cytunwyd arnyn nhw, gan adael pedair Is-ddeddf sy'n dal ar y gweill.  

  Yn ogystal, roedd rhai tasgau llai dwys, megis sicrhau bod ein polisïau yswiriant yn cael eu trosglwyddo i YesCymru Cyf., gwneud argymhellion ynghylch cyfeiriad post ein cwmni cofrestredig a sut rydym yn ymdrin ag agweddau Ysgrifenyddol y Cwmni.

  Y tasgau arwyddocaol nesaf fydd adolygu'r Is-ddeddfau ac adnabod y  penodiadau, y systemau a'r gweithdrefnau y bydd eu hangen i sicrhau ein bod yn gweithredu yn unol â'r Is-ddeddfau, a sicrhau bod yr Is-ddeddfau'n cael eu diweddaru.

  Amlinelliad o waith y tîm cyfathrebu

  Blaenoriaeth gynnar y Tîm Cyfathrebu oedd ailgysylltu'r CLlC â'r aelodaeth ehangach a’r ymgyrchu ar lawr gwlad. Penderfynwyd y byddai cylchlythyr yn arf cyfathrebu da a ffocws y cylchlythyr yw'r ymgyrchu llawr gwlad a'r grwpiau. Cynhyrchir dwy fersiwn ychydig yn wahanol o'r cylchlythyr bob wythnos - un ar gyfer ein 10,000 o aelodau ac un ar gyfer yr 20,000 o'n cefnogwyr. 
  Sefydlwyd y cyfrif e-bost [email protected] i annog aelodau i rannu'r lluniau o ymgyrchu ar lawr gwlad gyda chynulleidfa eang drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol YesCymru. Os oes gennych chi luniau i'w rhannu danfonwch nhw aton ni.

  Er bod asiantaeth greadigol yn helpu i gynnal ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, daeth y cytundeb i ben ddiwedd mis Ionawr, cytunwyd i barhau i weithio gyda nhw tan ddiwedd mis Mawrth fel rhan o broses drosglwyddo, ac mae proses gaffael mewn lle i benodi cyflenwyr newydd.

  Cytunwyd ar strategaeth tymor byr, a bod ail-gydio ar ymgyrchu, aelodau, a sylfaen YesCymru ar lawr gwlad yn flaenoriaeth, a bod symud y pwyslais oddi wrth materion mewnol a fu'n rhan mor amlwg o gyfathrebu'r misoedd diwethaf (h.y. y Gweithgor, yr EGM, ac etholiadau). Roedd cyfuniad o'r strategaeth hon ac aelodau yn ail-ddechrau ymgyrchu ar lawr gwlad yn sylfaen dda i'r Tîm Cyfathrebu gychwyn y gwaith o gyfathrebu gyda’r aelodau a thu hwnt.

  Amlinelliad o waith y tîm grwpiau

  Dechreuodd y Tîm Grwpiau arni ar ôl y tri thîm ffrwd gwaith cyntaf, ond mae wedi gwneud cynnydd yn barod i sefydlu nifer o strwythurau gofynnol yr Erthyglau Cymdeithasiad a'r Is-ddeddfau. Mae'r 5 Cyngor Rhanbarthol wedi'u sefydlu, a phob un ohonynt wedi cynnal eu cyfarfod cyntaf. Dylai hyn baratoi'r ffordd ar gyfer cyfarfod cyntaf y Cyngor Dirprwyon yn ddiweddarach eleni. 

  Mae arolwg o'r grwpiau ar waith, er mwyn i ni weld pa grwpiau sy'n dal i fod yn weithredol neu sydd wedi cyfuno â grwpiau eraill. Mae rhai grwpiau wedi'u nodi fel rhai sy'n weithredol ar lawr gwlad ar hyn o bryd, tra bod eraill yn weithredol ar y cyfryngau cymdeithasol. Roedd cyfle yn yr holiadur i grwpiau ddweud yn agored pa adnoddau yr hoffen nhw eu derbyn i gynorthwyo eu gwaith ymgyrchu.
  Mae gwaith eisoes ar y gweill i gynnal sesiynau hyfforddi i alluogi arweinwyr grwpiau wneud y defnydd gorau posibl o'n system aelodaeth.

  Mae’r gwaith ymgysylltu â grwpiau sydd yn cael eu hystyried yn 'achrededig' dan y cyfansoddiad newydd, yn ogystal â ffurfio mecanweithiau i alluogi grwpiau 'cyswllt' i ddatblygu'n grwpiau wedi'u hachredu'n llawn, wedi dechrau. Mae arolwg ar y gweill i ymchwilio i'r amrywiaeth yn ein grwpiau. Bydd y wybodaeth yn ein galluogi i fonitro effeithiolrwydd ein Polisi Cyfle Cyfartal a chyflawni gofynion cyfreithiol Deddf Cydraddoldeb 2010.

  Bydd cylchlythyr bob deufis i ddiweddaru arweinwyr grwpiau.

  Swyddi Penodedig

  Mewn cyfarfod llawn yn diweddar cytunwyd i ddyrannu swyddi penodol:

  Cadeirydd                                            -  Elfed Williams
  Is-Gadeirydd                                        -  Nerys Jenkins
  Arweinydd Cyfreithiol                            -  Louise Aikman
  Arweinydd Ariannol                               -  Elfed Williams
  Arweinydd ymgysylltu â’r grwpiau          -  Christine Moore
  Arweinydd Cyfathrebu                           -  Geraint Thomas
  Arweinydd Ymgyrchu a Gorymdeithiau    -  Phyl Griffiths
  Arweinydd uned Ymchwil                       -  George Hudson & Richard Huw Morgan


  Cynlluniau sydd ar y gweill

  Mae'r CLlC a'n partneriaid wedi bod yn gweithio ar y prosiectau canlynol hyd yn hyn a byddant yn sail i'n hymgyrchu tymor canolig am y misoedd nesaf.

  Arolwg Sgiliau

  Byddwn ni'n e-bostio arolwg at ein holl aelodau i weld pa sgiliau sydd gennym yn y mudiad.  Cytunwyd bod angen i'n hymgyrchu ddigwydd ar sawl ffrynt felly mae galw am lu o sgiliau: rhai ymarferol, eraill yn dechnegol; sgiliau trefnu a llawer iawn mwy.  Mae cyfoeth o brofiad a thalent ymhlith ein haelodau, a bydd manteisio ar ganran fach o hynny alluogi YesCymru i ymgyrchu yn fwy ac yn well.  

  Bydd canlyniad yr archwiliad sgiliau yn rhan o gronfa ddata'r aelodau, a bydd yn galluogi'r CLlC i feithrin cysylltiadau cryf ag aelodau ar lawr gwlad, a dod â'n haelodau i flaen y gad wrth gynllunio yn y tymor hir.

  Papur Newydd YesCymru

  Yn sgil llwyddiant papur newydd YesCymru y llynedd, mae ail rifyn ar y gweill. Cyfleu'r neges am annibyniaeth i gynulleidfa eang yw'r prif nod, cynulleidfa nad yw fel arfer yn cymryd rhan mewn ymgyrchoedd eraill, neu ffrydiau ar-lein.  O ran hynny, rhoddodd y papur newydd ffocws i grwpiau ac unigolion ar eu hymgyrchu am gyfnod, gan uno grwpiau ar ôl cyfnod o feth ymgyrchu oherwydd Covid.  Gobeithiwn adeiladu ar lwyddiant y rhifyn cyntaf gyda'r ail rifyn hwn sydd i'w gyhoeddi ddiwedd y gwanwyn.

  Gwefan Newydd

  Mae gwefan newydd YesCymru wrthi'n cael ei hadeiladu. Bydd y wefan newydd wedi ei gosod mewn ffordd fydd yn ei gwneud yn haws dod o hyd i bopeth. Bydd yn rhoi mwy o le i newyddion ac erthyglau, yn integreiddio'n llawn â meddalwedd cronfa ddata YesCymru, ac yn cynnig mwy i'r rhai sy'n chwilfrydig am annibyniaeth wrth ymweld â'r wefan i ryngweithio â YesCymru gyda'r bwriad iddynt ddod yn rhan o'n hymgyrch dros Annibyniaeth i Gymru yn y pen draw.

  Taflen Newydd

  Er mwyn diweddaru ein deunydd ymgyrchu mae YesCymru yn bwriadu gwella ar y taflenni sydd ar gael. Mae'r daflen newydd gyntaf eisoes wedi gadael y wasg - taflen ar gynhyrchu ynni a thrydan a thlodi tanwydd.  Diolch i YesMerthyrTudful am ei dylunio a chaniatáu i ni argraffu'r daflen i'w ddefnyddio ledled y wlad.

  Eisteddfod

  Ar ôl bwlch o ddwy flynedd, bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn mynd i Dregaron eleni. Bydd gan YesCymru stondin ar y Maes a sesiwn ym Mhabell y Cymdeithasau. Unwaith eto gobeithiwn y bydd stondin YesCymru yn gymaint o ganolbwynt â pafiliwn! -  ac yn lle y gall pawb ddod i brynu eu nwyddau YesCymru am y flwyddyn i ddod.

  Uned Ymchwil

  Wrth gychwyn tîm ymchwil YesCymru rydym yn gobeithio adeiladu cronfa o ddeunydd ysgrifenedig a fydd yn sylfaen i'n hymgyrchu.  Bydd yr allbwn yn amrywio o bapurau o safon academaidd, traethodau hir ac erthyglau ffocws byr.  Bydd y ffrwd yma o wybodaeth yn cael ei defnyddio ar gyfer pob rhan o'n hymgyrchu, o ddiweddaru ein llyfryn 'Annibyniaeth yn dy Boced' i daflenni ar bynciau penodol a chynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol.

  Gorymdaith Wrecsam

  Bydd YesCymru yn chwarae rhan ganolog yn y gwaith o drefnu'r orymdaith annibyniaeth yn Wrecsam ar yr 2il o Orffennaf, ac yn gweithio'n agos gyda'r pwyllgor trefnu lleol ac AUOB i wneud hon yr orymdaith dros annibyniaeth orau eto.  Y tro hwn, bydd y digwyddiad yn llawer mwy na gorymdaith, bydd gŵyl annibyniaeth yn digwydd drwy'r penwythnos cyfan, Bydd yr ŵyl yn cynnwys cerddoriaeth a digwyddiadau byw dros nos Wener, dydd Sadwrn a dydd Sul, a bydd y ddigwyddiad yng nghanol y dref ac ar gyfer y gymuned gyfan. Cyhoeddir rhagor o wybodaeth wrth i'r manylion gael eu cadarnhau.

  Ac rydyn ni'n edrych ymlaen at ail orymdaith y flwyddyn yng Nghaerdydd yn yr Hydref wrth gwrs.

  Merthyr Rising

  Bydd gan YesCymru bresenoldeb yn yr ŵyl gerddoriaeth a chysyniadau radical hon ar 10-12 Mehefin 2022. Ar ôl tyfu'n rhy fawr i'w lleoliad yn Sgwâr Penderyn, eleni mae'r ŵyl yn symud i babell fawr ym Mharc Cyfarthfa, Merthyr Tudful.  Bydd gan YesCymru stondin yn y brif babell gyda gwybodaeth, nwyddau a chyfle i recriwtio aelodau newydd.
  Rydym ni hefyd wedi cael gwahoddiad i drefnu sgwrs am annibyniaeth ar y prif lwyfan ar y bore Sadwrn. Bydd aelodau YesCymru sy'n mynychu'r ŵyl yn gallu prynu tocyn gostyngol ar gyfer yr ŵyl .

  Mae mwy o wybodaeth - https://www.merthyrrising.uk

  Gobeithion y CLlC am y misoedd i ddod

  Perthynas y CLlC a’r grwpiau

  Mae'r CLlC yn gobeithio galluogi aelodau a grwpiau i ymgyrchu ar lawr gwlad mor effeithiol â phosib. Rydym yn sylweddoli mai ymgyrchu ein haelodau a'n grwpiau o ddydd i ddydd yw rheng flaen ein hymgyrch.  Ein nod felly yw gosod yr holl strwythurau a phrosesau sydd eu hangen i sicrhau bod y berthynas hon yn tyfu mewn modd llyfn a di-drafferth.  Bydd hyn yn cynnwys cyfathrebu da, anogaeth i ymgyrchu drwy gymorth ariannol a chyfathrebu cenedlaethol.  Byddwn hefyd yn gweithio i annog aelodau nad ydynt o bosibl yn chwarae rhan ymarferol mewn gweithgareddau grŵp i ymuno â rhwydweithiau lleol, ac yn ceisio cael mwy o aelodau i ymgyrchu hyderus.

  Ymgyrchu Rhanbarthol

  Gyda chreu Cynghorau Rhanbarthol, crëwyd deinameg arall yn ein mudiad. Bydd cyfarfodydd strategol aml yn ranbarthol yn gyfle i gydlynu digwyddiadau er mwyn bwrw’r maen i’r wal yn y modd mwyaf effeithiol.  Er na all aelodau bwrdd CLlC YesCymru gymryd rolau arweiniol yn y Cynghorau Rhanbarthol, bydd y CLlC yn annog cydweithio rhwng grwpiau, y Cyngor Rhanbarthol, Cyngor y Dirprwyon a'r CLlC i gydgysylltu ymgyrchoedd a chynyddu dylanwad ein ymgyrchoedd hyd yn oed yn fwy.

  Ymgyrchu Cenedlaethol

  Mae'r CLlC yn ceisio arwain yr ymgyrch genedlaethol drwy gefnogi gorymdeithiau, darparu deunydd (taflenni, papurau newydd ac ati) a'r holl rwydweithiau, strwythurau a chymorth ymarferol sydd eu hangen. Drwy gydweithio â grwpiau eraill o blaid annibyniaeth mewn chwaraeon, cerddoriaeth a'r celfyddydau, gobeithiwn symud yr agenda yn ei blaen y tu hwnt i YesCymru ei hun. Bydd deialog barhaus gyda holl ran-ddeiliaid y mudiad annibyniaeth, gan gynnwys cynrychiolaeth ffurfiol yn y Comisiwn Annibynnol ar Gyfansoddiad Cymru, a byddwn yn annog ein haelodau i gymryd rhan ym mhroses y Comisiwn.

  Strategaeth i’r tymor canol

  Proffesiynoli'r mudiad

  Mae bron pob un o ymdrechion yr NGB hyd yma wedi canolbwyntio ar broffesiynoli YesCymru.  Fel i ni grybwyll eisoes, mae hyn yn cynnwys llawer o fframweithiau a phrosesau cyfreithiol ac ariannol.  Mae llawer o'r gwaith hwn yn barhad o'r gwaith a wnaed gan y Gweithgor yn y cyfnod cyn y EGM ym mis Rhagfyr.  Dylai'r prosesau hyn fod o gymorth i YesCymru am flynyddoedd i ddod, a chaniatáu i ni ymdopi gyda chynnydd aelodaeth a gwella capasiti ymgyrchu.

  Cynyddu Cyfranogiad Ar Lawr Gwlad

  Fel yr ail sefydliad gwleidyddol mwyaf yng Nghymru, mae YesCymru am fanteisio ar gapasiti ymgyrchu ein aelodaeth.  Er y bydd canran fawr o'n haelodau yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn ymgyrchu gweithredol, byddwn yn ceisio annog a galluogi cynifer o aelodau a chefnogwyr â phosibl i gymryd rhan mewn ymgyrchu ar lawr gwlad.  Fel llawer o sefydliadau ymgyrchu, bydd canran o aelodau a chefnogwyr braidd yn swil.  Bydd yr NGB yn ceisio galluogi aelodau i fod yn hyderus wrth ymgyrchu dros y misoedd nesaf.  Gallai hyn olygu cynyddu nifer ac amrywiaeth y digwyddiadau a'r ymgyrchoedd i weddu i ddemograffeg wahanol, a chreu cysylltiad rhwng aelodau a grwpiau (grwpiau lleol a grwpiau diddordeb).

  Gyrru'r agenda Annibyniaeth yn y cyfryngau unwaith eto

  Yn y gorffennol bu YesCymru yn llwyddiannus yn gwthio trafodaeth ar annibyniaeth i Gymru i dop yr agenda wleidyddol ac ar y cyfryngau. Drwy ddatblygu a chydlynu ein hymgyrchoedd yn lleol ac yn genedlaethol a thargedu y cyfryngau traddodiadol a’r cyfryngau cymdeithasol yn benodol, dylai YesCymru anelu nid yn unig at arwain y ddadl ar annibyniaeth, ond at ei gyrru ymlaen yn barhaol.  Nid fydd hyn yn hawdd gan fod y byd newyddion wedi newid yn ddiweddar, a bydd angen tipyn o ymdrech ac adnoddau i wneud y gwaith hwn, ond bydd ceisio bwrw’r maen i’r wal yn gonglfaen i strategaeth YesCymru yn y tymor canolig a'r hirdymor.

  Ymgysylltu â  grwpiau Demograffig pwysig

  Un arall o flaenoriaethau strategol yr CLlC yw ymgysylltu â grwpiau demograffig a rhannau o gymdeithas o bwys a'u tynnu i'r mudiad annibyniaeth drwy amrywio'r ffordd rydym yn ymgyrchu.  Drwy nodi demograffeg a sectorau allweddol -  cymdeithasau a chymunedau a fydd yn allweddol i ennill y mwyafrif sydd ei angen mewn refferendwm - gallwn ddechrau ymgysylltu gyda’r grwpiau hyn yn awr.  Gallai hyn gynnwys strategaethau ymgyrchu anuniongyrchol fel cerddoriaeth, chwaraeon a'r celfyddydau er enghraifft. Bydd cysylltu'r mudiad annibyniaeth â diwylliannau penodol (y sin gerddoriaeth, neu rwydweithiau cefnogwyr timau chwaraeon dyweder) yn helpu rhai grwpiau nad ydynt yn ymwneud â gwleidyddiaeth fel arfer i yrru'r agenda dros annibyniaeth yn ei blaen ledled Cymru.

  Dyma rai o’r pethau sydd wedi eu cyflawni, prosiectau sydd ar y gweill a syniadau cynnar CLlC newydd YesCymru.  Mae'n siŵr y bydd yr elfennau hyn yn esblygu dros amser, a bydd angen eu hadolygu'n aml wrth i'r mudiad a'r hinsawdd wleidyddol newid. 

  Diolch am ddarllen y nodyn hwn am y diweddaraf o fewn y mudiad, mae croeso i chi roi adborth.

  Parhau i ddarllen

  Datganiad: Ni fyddwn yn goddef anoddefgarwch

  Rydym ni  ar y Pwyllgor Canolog yn ymwybodol o ymddygiad ar-lein a oedd angen gweithredu ar unwaith. O'u herwydd, rydym wedi bod mewn cyswllt â’r heddlu a’r llwyfannau ar-lein perthnasol wrth i ni ymchwilio ymhellach.

  Os canfyddir bod y cyfrifon dan sylw yn aelodau, yna byddwn yn atal eu haelodaeth tra fod yr ymchwiliad yn cael ei gynnal.

  Yn dilyn ein twf anhygoel a llwyddiannau dros y 18 mis diwethaf, hoffem wneud ein aelodau'n ymwybodol o nifer o leisiau sy'n honni yn gelwyddog eu bod yn cefnogi YesCymru a rhai yn awgrymu neu'n hawlio aelodaeth ffug. Efallai y bydd rhai o'r rhain hyd yn oed yn dweud eu bod yn rhan o'r mudiad annibyniaeth ehangach.

  Fe ddylem ni fel y CC, fel aelodau, ac fel grwpiau gweithredol wneud pob ymdrech i ddiystyru’r lleisiau ffug yma lle bo’u bwriadau tuag at ein mudiad mewn yn annidwyll ac yn ddinistriol.

  Gofynnwn i bob un ohonom wneud pob ymdrech i gwestiynu a dilysu gwybodaeth sy'n cylchredeg neu sydd wedi ein cyrraedd yn ail law. Rydym yn ymgyrch ddemocrataidd ac mae democratiaeth yn ffynnu yn y goleuni - cofiwch gadarnhau gwybodaeth ar-lein bob amser.

  Mae ein mudiad ar gyfer holl bobl Cymru. EinCymru YesCymru . Ni fyddwn yn goddef anoddefgarwch.

  Parhau i ddarllen

  Edrych I'r Dyfodol

  Fuo ‘na erioed amser cyn nawr (wel, nid ers 1406) pan mae’r freuddwyd o Gymru annibynnol wedi ymddangos mor ddiriaethol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae syniad wedi cydio y gallwn ni gyflawni hyn. Gallwn sefyll ar ein traed ein hunain a gwneud yn well ‘na’r hyn sy’n cael ei ganiatáu i ni ar hyn o bryd, wastad ar drugaredd penderfyniadau a wneir ymhell o Gymru. I lawer o bobl, dechreuodd YesCymru ddangos y golau ar ddiwedd y twnel fel sefydliad a oedd yn croesi cysylltiadau gwleidyddol plaid ac yn annog dull unedig. 

  Anogodd lawer o bobl nad oedd ganddynt unrhyw hanes o ymgysylltu gwleidyddol i gymryd rhan yn fwy uniongyrchol. I rai, roedd hyn yn golygu ymaelodi, neu ffurfio cangen gartref neu yn y gwaith. Penderfynodd rhai ohonom ni sefyll fel aelodau o’r bwrdd, fel ein bod yn gallu chwarae’n rhan yn y broses hanesyddol yma.

  Ein nod yw datblygu dulliau gweithredu llawr gwlad, mynd yn ol allan a siarad â chymunedau dros Gymru, a threfnu’r mudiad drwy ddod yn bresenoldeb gweladwy ledled Cymru. Mae llwyddiant dosbarthiad y papurau newydd yn ein hatgoffa i barhau i feithrin a thyfu ysbryd actifiaeth gymunedol.

  Mae potensial Cymru yn wirioneddol dechrau cyffroi pobl, ac maent yn dechrau ymgymryd mewn bod yn rhan o ddyfodol Cymru. Felly, mae'n naturiol bod pawb eisiau dod â'u meddyliau a'u syniadau eu hunain ymlaen ynglŷn â sut y dylai edrych a’r daith y dylen ni ei gymryd i gyrraedd yno. Rydym ni fel y Pwyllgor Canolog yn siarad ag aelodau a changhennau ac yn gwneud ein gorau i roi mesurau ar waith a all sicrhau y bydd aelodau'n cael cyfle i fowldio siâp y mudiad.

  Mae'r pwyllgor yn wirfoddolwyr ac yn rhoi eu hamser a'u sgiliau am ddim, gyda nod cyffredin: Cymru annibynnol. Ni fydd pawb yn cytuno â'i gilydd ac rydyn ni'n ceisio newid y ffordd rydyn ni'n gwneud pethau er mwyn dod â'r aelodaeth a'r Pwyllgor ynghyd.

  Ond os gwelwch yn dda, ni ddylai unrhyw un, aelod pwyllgor nac aelodaeth ehangach, orfod dioddef camdriniaeth, ensyniadau, ymosodiadau personol na chael eu henw da wedi’i bardduo. Mae yna ymdeimlad gwirioneddol o gyffro a brwdfrydedd ac mae aelodau'n ddiamynedd i'r mudiad symud ymlaen, ond mae'n bwysig ein bod ni'n ei wneud yn y ffordd iawn.

  Rydyn ni i gyd eisiau sicrhau bod YesCymru yn agored, yn deg, yn gynhwysol ac yn gynrychioliadol, ac yn ofod lle gallwn ni gael dadl adeiladol am siâp Cymru’r dyfodol.

  Parhau i ddarllen

  Datganiad: Honiad Torri Data

  Mae YC yn cymryd unrhyw honiadau o dorri data o ddifrif ac ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymchwiliad i honiad a ddaeth i’n sylw y bore yma.


  Wrth i'r ymchwiliad gael ei gynnal, byddem yn gofyn i bawb ymatal rhag ailadrodd neu rannu honiadau di-sail hyd yma.

  Parhau i ddarllen
 • Cyswllt


  CYFRYNGAU: Ceisiadau gan y Wasg

  Ymaelodwch gyda YesCymru. Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.