Ein nod yw ennill annibyniaeth  i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae’n gwlad yn cael ei llywodraethu. Credwn mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu a dathlu’r ffaith fod pob un – o ba bynnag gefndir – sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt yn ddinasyddion llawn y Gymru newydd.

Bydd ein mudiad yn hybu annibyniaeth i Gymru drwy amryw o weithgareddau, er mwyn gwneud yr achos bod Cymru, fel cenhedloedd bychain eraill y byd, yn well yn rheoli eu hunain fel rhan o deulu Ewropeaidd a rhyngwladol ehangach. Mae’r mudiad yn agored i bawb sy’n credu mewn annibyniaeth i Gymru

 • Deiseb dan sylw

  25,000 dros Annibyniaeth

  FE DDARU NI CHWALU'R NOD GWREIDDIOL O 10,000...

  FELLY 'DYN NI WEDI GOSOD NOD NEWYDD!

  12,588Enw
  25,000 enw

  Rydym am greu mudiad torfol o bobl sydd wedi gwneud yr addewid i bleidleisio "Ie" dros annibyniaeth i Gymru mewn refferendwm.

  Beth am fod yn 1 o'r 25,000 o bobl sy'n barod i ymrwymo i bleidleisio dros Gymru annibynnol?

  Os ydych chi'n barod i ddweud "ie", llofnodwch yr addewid isod, a rhannwch gyda'ch ffrindiau.

  A fyddwch yn llofnodi?

 • Y diweddaraf o'r blog

  Newyddion

  Yes, Yes, Yes Cymru! - Siartiau iTunes

  Mae cefnogwyr annibyniaeth yn cael eu hannog i gefnogi’r ymgyrch i gael cân Dewi ‘Pws’ Morris Yes, Yes, Yes (Cymru) i siartiau iTunes.

  Mae Adam Phillips o YesCymru yn galw ar bobl i lawrlwytho’r gân yr wythnos hon, gan ddechrau ar ddydd Gwener Hydref 16.

  Dywedodd y cerddor Adam Phillips o Wrecsam: "Mae hyn yn ffordd hwyliog i bobl wneud rhywbeth dros annibyniaeth Cymru. Mae'r newyddion yn ddiweddar wedi bod yn eithaf digalon, ond gallai hyn ddod ag ychydig o hwyl i'r byd. Gobeithio y bydd cymaint o bobl â phosibl yn mynd i iTunes ac yn lawrlwytho'r gân. Mae'n gân hwyliog sy’n adlewyrchu optimistiaeth y mudiad annibyniaeth a'r dyfodol gwell y gall annibyniaeth ei gyflawni."

  Parhau i ddarllen

  Llythyr at Wleidyddion Llafur - Yr argyfwng cyfansoddiadol sydd ar droed

  Isod mae copi o lythyr sydd weci cael ei anfon at holl wleidyddion Llafur yn y Senedd ac yn San Steffan.


  Annwyl Brif Weinidog, Gweinidogion Llywodraeth Cymru, Aelodau Senedd Llafur ac Aelodau Seneddol Llafur,

  Does dim dwywaith y byddwch chi'n ymwybodol o'r argyfwng cyfansoddiadol sydd ar droed yn San Steffan. Felly rwy'n cysylltu gyda chi, fel Cadeirydd YesCymru, y mudiad llawr gwlad sy'n ymgyrchu dros annibyniaeth i Gymru, er mwyn galw arnoch chi i:

  (1) Egluro'ch cynllun i ddiogelu buddiannau Cymru yn wyneb peryglon a ddaw yn sgil Bil Marchnad Fewnol y DU (UKIM);

  (2) Esbonio'r cylllun wrth gefn sydd gennych i ddiogelu dyfodol cyfansoddiadol Cymru petai'r DU yn chwalu; ac

  (3) Addo cynnwys datganiad yn eich maniffest ar gyfer etholiadau’r Senedd yn 2021 i ddweud mai gan y Senedd yn unig y dylai bod hawl i alw refferendwm ar annibyniaeth.

  Pleidleisiodd Cymru i adael yr UE. Fe wnaeth nifer o gefnogwyr Llafur bleidleisio i adael yr UE, fel y gwaeth rhai o gefnogwyr YesCymru. Er i nifer bleidleisio i "adennill grym" wnaeth yr un ohonyn nhw bleidleisio i dynnu grymoedd oddi wrth y Senedd a'u canoli yn San Steffan. Ond eto dyna'n union mae Bil UKIM yn ei wneud. Dyfynnwyd Jeremy Miles, Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Pontio Ewropeaidd Llywodraeth Cymru, wrth iddo archwilio'r papur gwyn, yn y Financial Times. Dywed am y cynnig ei fod yn:

  “represent[s] a direct attack on the current model of devolution”
  “emasculate[s] the current rights of the devolved institutions to implement changes to the regulatory environment.”

  Gan fod arolwg barn diweddar gan YouGov yn dangos bod y mwyafrif llethol o bobl Cymru yn ymddiried yn y Senedd i ddiogelu buddiannau Cymru, o'i gymharu â'r llai na thri o bob deg sydd yn ymddiried yn San Steffan i wneud hynny, rwy'n gofyn i chi fod yn glir am eich cynllun i ddiogelu buddiannau Cymru yn wyneb peryglon a ddaw yn sgil Bil UKIM.

  Sgil effaith arall Bil UKIM, ond sy'n llai sicr, yw cyflymu chwalu'r DU. Mae’r un erthygl o'r Financial Times yn dyfynnu Jeremy Miles yn dweud hynny'n union. Mae ei sylwadau’n cael eu hategu mewn dau arolwg barn diweddar sy'n dangos bod mwyafrif yr Albanwyr o blaid annibyniaeth i'w gwlad, a chyhoeddiad y Prif Weinidog, Nicola Sturgeon, y bydd maniffesto'r SNP ar gyfer etholiadau Holyrood yn 2021 yn cynnwys addewid i gynnal ail refferendwm ar annibyniaeth. Dyfynnwyd y cyn Brif Weinidog Carwyn Jones ar ITV News, dywedodd:

  “if Northern Ireland voted to join with the south and Scotland left, I don't think England and Wales works...it is possible for us to slip into it [independence] without having any choice...A bad Brexit carries with it the seed of the UK's own disintegration.”

  Â derbyn bod Bil UKIM bron yn sicr o gael ei dderbyn trwy Dŷ'r Cyffredin, rwy'n gofyn i chi fod yn glir am y cynllun wrth gefn sydd gennych i ddiogelu dyfodol cyfansoddiadol Cymru petai'r DU yn chwalu.

  Wrth ystyried dyfodol cyfansoddiadol Cymru, rwyf i ac aelodau YesCymru o blaid annibyniaeth i'n gwlad. Er hynny, pa unai ydych chi'n cefnogi'r status quo, o blaid datganoli pellach neu yn cytuno gyda mwyafrif pleidleiswyr Llafur Cymru y dylai penderfyniadau am Gymru gael eu gwneud gan bobl Cymru yn unig, rwy'n gobeithio y cytunwch mai pobl Cymru ddylai benderfynu ar ddyfodol Cymru, nid Llywodraeth y DU. Yn hynny o beth, gan fod yr un arolwg YouGov gan YesCymru yn dangos bod y mwyafrif o bobl o'r farn y dylai fod gan y Senedd rym i alw refferendwm ar annibyniaeth, 80% ohonynt yn bleidleiswyr Llafur Cymru, rwy'n gofyn i chi addo cynnwys datganiad yn eich maniffesto ar gyfer etholiadau’r Senedd yn 2021 i ddweud mai gan y Senedd yn unig y dylai bod hawl i alw refferendwm ar annibyniaeth.

  Doedd dim modd rhagweld y pandemig rhyngwladol yma na welwyd mo'i debyg o fewn cof. Mae'r argyfwng cyfansoddiadol presennol, ar y llaw arall, yn rhywbeth i ni ei ragweld ers cyfnod hir. Byddai Llywodraeth Cymru, a’r blaid y mae Cymru yn ymddiried ei buddiannau ynddi ers dros ganrif, yn gwbl esgelus petai'n anwybyddu’r peryglon a pheidio mynd i'r afael â'r cyfleoedd a ddaw ohono trwy fethu cynllunio ar gyfer pob posibilrwydd.

  Yn gywir,

  Sion Jobbins
  Cadeirydd YesCymru

  Parhau i ddarllen

  Mwyafrif pleidleiswyr Llafur yn dweud y bydden nhw’n pleidleisio dros annibyniaeth

  Mae arolwg barn newydd gan YouGov ar ran YesCymru - mudiad sy’n ymgyrchu dros annibyniaeth i Gymru - yn dangos bod y mwyafrif o’r farn mai gan Senedd Cymru y dylai bod yr hawl i alw refferendwm ar annibyniaeth i Gymru.

  Ac eithrio'r rhai nad oedd yn gwybod, roedd 55% o ymatebwyr o blaid hawliau o’r fath i’r Senedd a 45% yn erbyn.

  Ac am y tro cyntaf fe wnaeth y mwyafrif o bleidleiswyr Llafur ddweud y bydden nhw’n pleidleisio dros annibyniaeth petai refferendwm yfory. 

  O addasu’r ffigyrau i eithrio'r rhai na wnaeth ateb, nad oedd yn gwybod, neu na fyddai’n pleidleisio, dywedodd 51% o’r rhai a bleidleisiodd dros y Blaid Lafur yn 2019 y byddent yn pleidleisio dros annibyniaeth, a 49% yn erbyn. 

  Parhau i ddarllen

  Bron i dri chwarter o bobl ddim yn ymddiried yn San Steffan i warchod buddiannau Cymru

  Yn ôl arolwg barn newydd dydy 72% o bobl Cymru ddim yn ymddiried yn San Steffan i warchod buddiannau pobl Cymru.

  O addasu'r ffigyrau i hepgor y rhai nad oedd yn gwybod, nid yw’r canlyniadau yn rhai da i’r rhai sydd am weld yr undeb yn parhau

  Mae’r arolwg barn a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf gan YouGov ar ran YesCymru - yr ymgyrch dros Gymru annibynnol -  yn dangos bod 65% o ymatebwyr yn ymddiried yn Senedd Cymru i ofalu am fuddiannau pobl Cymru ond dim ond 28% oedd sy’n ymddiried yn senedd y Deyrnas Gyfunol, gyda 72% o ymatebwyr yn dweud nad ydynt yn ymddiried yn Senedd San Steffan.

  Parhau i ddarllen
 • Cyswllt

   

  Ymaelodwch gyda YesCymru. Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.