Ein nod yw ennill annibyniaeth  i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae’n gwlad yn cael ei llywodraethu. Credwn mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu a dathlu’r ffaith fod pob un – o ba gefndir bynnag – sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt yn ddinasyddion llawn y Gymru newydd.

Bydd ein mudiad yn hybu annibyniaeth i Gymru drwy amryw o weithgareddau, er mwyn gwneud yr achos bod Cymru, fel cenhedloedd bychain eraill y byd, yn well yn rheoli eu hunain fel rhan o deulu Ewropeaidd a rhyngwladol ehangach. Mae’r mudiad yn agored i bawb sy’n credu mewn annibyniaeth i Gymru

 • Deiseb dan sylw

  10,000 dros Annibyniaeth

  560Enw
  10,000 enw

  10,000 dros Annibyniaeth

   

  Rydym am greu mudiad torfol o bobl sydd am wneud addewid i bleidleisio "Ie" mewn refferendwm ar annibyniaeth i Gymru.

   

  Ydych chi'n 1 o 10,000 o bobl sy'n barod i ymrwymo i bleidleisio dros Gymru annibynnol?

   

  Os ydych chi'n barod i ddweud "ie", gwnewch yr addewid isod. A rhannwch gyda'ch ffrindiau.

   

  A fyddwch yn llofnodi?

 • Y diweddaraf o'r blog

  Newyddion

  Newyddion o Gyfarfod Arbennig YesCymru

  Rydym yn falch o gyhoeddi aelodau newydd pwyllgor canolog YesCymru a etholwyd yn ein Cyfarfod Cyffredinol Arbennig ar yr 8fed o Ragfyr 2018:

  Siôn Jobbins (Cadeirydd)
  Cian Ciarán (Is-gadeirydd)
  Hedd Gwynfor (Ysgrifennydd)
  Gwyn Llewelyn (Trysorydd)
  Ifor ap Dafydd
  Dilys Davies
  Aran Jones
  Bethan Siân Jones
  Huw Marshall
  Chantel Mathias
  Mirain Llwyd Owen
  Julian Hughes Watts

  Diolchwn i'r pwyllgor blaenorol am eu gwaith.

  Cafodd y Cyfansoddiad canlynol ei fabwysiadu yn y Cyfarfod Cyffredinol:

  Cyfansoddiad YesCymru, 8 Rhagfyr, 2018

  Cafodd y cynigion canlynol eu pasio yn y Cyfarfod Cyffredinol:

  1. Cynnig gan Gwion Hallam
  2. Cynnig gan YesCymru Llundain

  Dywedodd y Cadeirydd newydd Siôn Jobbins,

  "Ni 'di bod yn trafod cyfansoddiad mewnol YesCymru am fisoedd. O hyn ymlaen, yr unig gyfansoddiad bydd YesCymru yn ei drafod fydd cyfansoddiad Cymru annibynnol. Mae Prydain yn marw, mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr fod holl aelodau a chefnogwyr YesCymru yn barod i weithio tuag at greu Cymru annibynnol allan o lanast a methiant Prydeindod."

  Hefyd dyma erthygl gan Golwg 360.

  Parhau i ddarllen

  Datganiad YesCymru

  Yn dilyn Cyfarfod Cyffredinol diweddar YesCymru, mae pedwar swyddog y Pwyllgor Canolog wedi ymddiswyddo - Iestyn ap Rhobert (Cadeirydd), Rhydian Hughes (Is-Gadeirydd), Moelwen Gwyndaf (Ysgrifennydd) a Gweirydd ap Gwyndaf (Trysorydd).

  Hoffai YesCymru ddiolch iddynt oll am y gwaith enfawr a'r ymrwymiad a roddwyd ganddynt i'r achos dros annibyniaeth i Gymru. Maent wedi chwarae rhan bwysig yng ngwaith y Pwyllgor Canolog, sydd wedi cymryd YesCymru o syniad i ymgyrch genedlaethol, gan arwain y cynnydd mewn cefnogaeth o annibyniaeth i Gymru.

  Parhau i ddarllen

  Mae YesCymru yn croesawu cynnydd enfawr mewn cefnogaeth i annibyniaeth Cymru

  YesCymru welsh independence poll

  Mae YesCymru, yr ymgyrch llawr gwlad ar gyfer annibyniaeth Cymru, wedi croesawu ymchwil newydd gan brifysgolion Caerdydd a Chaeredin, sy'n dangos bod 19% o bobl yng Nghymru yn credu y dylai'r wlad fod yn annibynnol.

  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae arolygon wedi awgrymu y gallai cefnogaeth i annibyniaeth fod wedi bod yn is na 10%. Ond mae'r maint sampl mawr, o fwy na dau fil o bobl, yn dangos bod cefnogaeth bellach yn llawer uwch, gyda un o bob pump yn gefnogol.

  Parhau i ddarllen

  Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

  Fe wnaeth YesCymru gyhoeddi’r ddogfen fwyaf gynhwysfawr dros annibyniaeth i Gymru i erioed gael ei chyhoeddi yn Aberystwyth heddiw.

  Lansiad llyfryn dros annibyniaeth i Gymru

  Parhau i ddarllen
 • Cyswllt

   

  Ymunwch gyda YesCymru. Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.