Ein nod yw ennill annibyniaeth  i Gymru er mwyn gwella’r ffordd mae’n gwlad yn cael ei llywodraethu. Credwn mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu a dathlu’r ffaith fod pob un – o ba bynnag gefndir – sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddynt yn ddinasyddion llawn y Gymru newydd.

Bydd ein mudiad yn hybu annibyniaeth i Gymru drwy amryw o weithgareddau, er mwyn gwneud yr achos bod Cymru, fel cenhedloedd bychain eraill y byd, yn well yn rheoli eu hunain fel rhan o deulu Ewropeaidd a rhyngwladol ehangach. Mae’r mudiad yn agored i bawb sy’n credu mewn annibyniaeth i Gymru

 • Deiseb dan sylw

  50,000 dros Annibyniaeth

  32,073Enw
  50,000 enw

  Rydym am greu mudiad torfol o bobl sydd wedi gwneud yr addewid i bleidleisio "Ie" dros annibyniaeth i Gymru mewn refferendwm.

  Beth am fod yn 1 o'r 50,000 o bobl sy'n barod i ymrwymo i bleidleisio dros Gymru annibynnol?

  Os ydych chi'n barod i ddweud "ie", llofnodwch yr addewid isod, a rhannwch gyda'ch ffrindiau.

  (gallwch chi hefyd ymaelodi gyda YesCymru yma)

  A fyddwch yn llofnodi?

 • Y diweddaraf o'r blog

  Newyddion

  Datganiad Am Ymswyddiad Pwyllgor Canolog YesCymru

  1. Mae pob un o aelodau Pwyllgor Canolog YesCymru wedi ymddiswyddo gyda'i gilydd ac yn ildio eu rôl yn syth.
  2. Nid ar chwarae bach y gwnaed y penderfyniad, ond er budd y sefydliad. Mae’r aflonyddu a ddioddefodd aelodau’r Pwyllgor Canolog, sydd wedi ymestyn y tu hwnt i’r cyfryngau cymdeithasol, wedi effeithio’n sylweddol ar eu lles meddyliol, cymaint fel nad oedd modd ei oddef mwyach.
  3. Mae’r cyhoeddiad yn rhoi cyfle i ethol Pwyllgor Canolog newydd yn y Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol sydd ar ddod, pwyllgor a fydd yn goruchwylio camau nesaf datblygiad YesCymru yn dilyn twf a diddordeb rhyfeddol yn y mudiad ers ei sefydlu.
  4. Er mwyn diogelu gweithrediadau parhaus YesCymru nes bod Pwyllgor Canolog newydd yn cael ei ethol, mae cwmni o gyfrifwyr trydydd parti annibynnol wedi ei gyfarwyddo gan y pwyllgor ymadawol, cyn iddynt ymddiswyddo, i oruchwylio nifer cyfyngedig o weithrediadau y sefydliad o ddydd i ddydd. Mae hyn yn cynnwys cyfrifoldeb dros gyllid a bydd yn sicrhau bod materion busnes YesCymru yn cael eu rheoli'n ofalus ac yn ddarbodus nes bod Pwyllgor Canolog newydd ar waith.
  5. Dywedodd Cadeirydd ymadawol y Pwyllgor Canolog, Sarah Rees: “Bydd y cwmni o gyfrifwyr yn canolbwyntio ar helpu’r Gweithgor a staff YesCymru i drefnu’r EGM sydd ar ddod ac ethol Pwyllgor Canolog newydd. Gwnaed y penderfyniad hwn er budd y sefydliad a'i aelodau. Mae'n gyfle i bawb gefnu ar y gorffennol ac yn rhoi dechrau newydd i'r Pwyllgor Canolog fydd yn cael ei ethol yn yr hydref, tra yn amddiffyn yr holl bethau da sydd wedi'u creu. ”
  6. Ychwanegodd: “Bellach mae gan YesCymru 18,000 o aelodau. Dim ond bum mlynedd yn ôl y lansiodd yn swyddogol. Mae'n stori lwyddiant wych, ac yn dyst i waith caled aelodau cyffredin sydd wedi cynyddu'r galw a’r diddordeb mewn annibyniaeth Cymru. Mae penderfyniad heddiw yn rhoi cyfle i’r Pwyllgor Canolog newydd, gyda chefnogaeth pob un o’r 18,000 o aelodau, fynd â YesCymru ymhellach.
  7. “Byddwn i’n eich annog chi i gyd sy’n aelodau i fynychu'r EGM ac i bleidleisio dros Bwyllgor Canolog newydd sy'n adlewyrchu'r math o fudiad rydych chi am fod yn rhan ohono - dyma'ch cyfle i lywio cyfeiriad YesCymru er gwell, a dymunwn bob llwyddiant i’r Pwyllgor Canolog newydd. ”
  8. Am ragor o wybodaeth am yr EGM, cysylltwch â [email protected] Dylai aelodau sydd angen gwybodaeth neu sydd ag ymholiadau am eu haelodaeth gysylltu â [email protected]
  9. Ni fydd y Pwyllgor Canolog ymadawol na staff YesCymru yn gwneud unrhyw sylw pellach ar hyn o bryd.
  Parhau i ddarllen

  Datganiad: Ni fyddwn yn goddef anoddefgarwch

  Rydym ni  ar y Pwyllgor Canolog yn ymwybodol o ymddygiad ar-lein a oedd angen gweithredu ar unwaith. O'u herwydd, rydym wedi bod mewn cyswllt â’r heddlu a’r llwyfannau ar-lein perthnasol wrth i ni ymchwilio ymhellach.

  Os canfyddir bod y cyfrifon dan sylw yn aelodau, yna byddwn yn atal eu haelodaeth tra fod yr ymchwiliad yn cael ei gynnal.

  Yn dilyn ein twf anhygoel a llwyddiannau dros y 18 mis diwethaf, hoffem wneud ein aelodau'n ymwybodol o nifer o leisiau sy'n honni yn gelwyddog eu bod yn cefnogi YesCymru a rhai yn awgrymu neu'n hawlio aelodaeth ffug. Efallai y bydd rhai o'r rhain hyd yn oed yn dweud eu bod yn rhan o'r mudiad annibyniaeth ehangach.

  Fe ddylem ni fel y CC, fel aelodau, ac fel grwpiau gweithredol wneud pob ymdrech i ddiystyru’r lleisiau ffug yma lle bo’u bwriadau tuag at ein mudiad mewn yn annidwyll ac yn ddinistriol.

  Gofynnwn i bob un ohonom wneud pob ymdrech i gwestiynu a dilysu gwybodaeth sy'n cylchredeg neu sydd wedi ein cyrraedd yn ail law. Rydym yn ymgyrch ddemocrataidd ac mae democratiaeth yn ffynnu yn y goleuni - cofiwch gadarnhau gwybodaeth ar-lein bob amser.

  Mae ein mudiad ar gyfer holl bobl Cymru. EinCymru YesCymru . Ni fyddwn yn goddef anoddefgarwch.

  Parhau i ddarllen

  Edrych I'r Dyfodol

  Fuo ‘na erioed amser cyn nawr (wel, nid ers 1406) pan mae’r freuddwyd o Gymru annibynnol wedi ymddangos mor ddiriaethol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae syniad wedi cydio y gallwn ni gyflawni hyn. Gallwn sefyll ar ein traed ein hunain a gwneud yn well ‘na’r hyn sy’n cael ei ganiatáu i ni ar hyn o bryd, wastad ar drugaredd penderfyniadau a wneir ymhell o Gymru. I lawer o bobl, dechreuodd YesCymru ddangos y golau ar ddiwedd y twnel fel sefydliad a oedd yn croesi cysylltiadau gwleidyddol plaid ac yn annog dull unedig. 

  Anogodd lawer o bobl nad oedd ganddynt unrhyw hanes o ymgysylltu gwleidyddol i gymryd rhan yn fwy uniongyrchol. I rai, roedd hyn yn golygu ymaelodi, neu ffurfio cangen gartref neu yn y gwaith. Penderfynodd rhai ohonom ni sefyll fel aelodau o’r bwrdd, fel ein bod yn gallu chwarae’n rhan yn y broses hanesyddol yma.

  Ein nod yw datblygu dulliau gweithredu llawr gwlad, mynd yn ol allan a siarad â chymunedau dros Gymru, a threfnu’r mudiad drwy ddod yn bresenoldeb gweladwy ledled Cymru. Mae llwyddiant dosbarthiad y papurau newydd yn ein hatgoffa i barhau i feithrin a thyfu ysbryd actifiaeth gymunedol.

  Mae potensial Cymru yn wirioneddol dechrau cyffroi pobl, ac maent yn dechrau ymgymryd mewn bod yn rhan o ddyfodol Cymru. Felly, mae'n naturiol bod pawb eisiau dod â'u meddyliau a'u syniadau eu hunain ymlaen ynglŷn â sut y dylai edrych a’r daith y dylen ni ei gymryd i gyrraedd yno. Rydym ni fel y Pwyllgor Canolog yn siarad ag aelodau a changhennau ac yn gwneud ein gorau i roi mesurau ar waith a all sicrhau y bydd aelodau'n cael cyfle i fowldio siâp y mudiad.

  Mae'r pwyllgor yn wirfoddolwyr ac yn rhoi eu hamser a'u sgiliau am ddim, gyda nod cyffredin: Cymru annibynnol. Ni fydd pawb yn cytuno â'i gilydd ac rydyn ni'n ceisio newid y ffordd rydyn ni'n gwneud pethau er mwyn dod â'r aelodaeth a'r Pwyllgor ynghyd.

  Ond os gwelwch yn dda, ni ddylai unrhyw un, aelod pwyllgor nac aelodaeth ehangach, orfod dioddef camdriniaeth, ensyniadau, ymosodiadau personol na chael eu henw da wedi’i bardduo. Mae yna ymdeimlad gwirioneddol o gyffro a brwdfrydedd ac mae aelodau'n ddiamynedd i'r mudiad symud ymlaen, ond mae'n bwysig ein bod ni'n ei wneud yn y ffordd iawn.

  Rydyn ni i gyd eisiau sicrhau bod YesCymru yn agored, yn deg, yn gynhwysol ac yn gynrychioliadol, ac yn ofod lle gallwn ni gael dadl adeiladol am siâp Cymru’r dyfodol.

  Parhau i ddarllen

  Datganiad: Honiad Torri Data

  Mae YC yn cymryd unrhyw honiadau o dorri data o ddifrif ac ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymchwiliad i honiad a ddaeth i’n sylw y bore yma.


  Wrth i'r ymchwiliad gael ei gynnal, byddem yn gofyn i bawb ymatal rhag ailadrodd neu rannu honiadau di-sail hyd yma.

  Parhau i ddarllen
 • Cyswllt


  CYFRYNGAU: Ceisiadau gan y Wasg

  Ymaelodwch gyda YesCymru. Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.