Symud ymlaen o'r llywio

Etholiad Cyfarwyddwr - David Hannington-Smith

Ymgeisydd y tu allan i Gymru

Shwmae? David Hannington-Smith ydw i, sy’n fwy adnabyddus fel Daf Smith. Rwy'n byw y tu allan i Gymru, ger Warwick yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr. Mae fy nheulu yn Gymry, ond ces i fy magu yn Lloegr.

Manteisiais ar y cyfle cyntaf i symud yn ôl i Gymru drwy astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn anffodus, ar ôl fy 3 blynedd yno, ni allwn aros, ond ers hynny, mae’r hiraeth wedi tyfu’n gyson. Dechreuais gefnogi annibyniaeth Cymru ar ôl sgyrsiau gyda fy niweddar ffrind gorau. Roedd yn hanu o Rydaman yn sir Gaerfyrddin. Cyfarfuom ym Mhrifysgol Caerdydd, a dechreuom ymddiddori mewn annibyniaeth yn 2008.

Ers i ni agor ein meddyliau i’r syniad y gallai Cymru fod yn annibynnol, tyfodd ein hargyhoeddiad i bwynt lle’r oeddem yn gwybod y dylai Cymru fod yn annibynnol. Ymunodd y ddau ohonom â YesCymru yn ôl yn 2019, a hyd at ei farwolaeth yn 2021, fe weithiodd y ddau ohonom orau y gallem i drosglwyddo’r hyn yr oeddem wedi’i ymchwilio gyda’n gilydd, gan argyhoeddi cymaint o bobl â phosibl.

Rwy’n sefyll am swydd ar y bwrdd oherwydd nawr rwy’n credu hyd yn oed yn gryfach y dylai Cymru fod yn annibynnol, ac rwyf am weithio gyda gweddill y bwrdd ac aelodaeth YesCymru, yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol, i sicrhau ei fod yn digwydd. Mae gen i brofiad gyda threfnu a chydlynu digwyddiadau, cyfathrebu, ysgrifennu erthyglau cyhoeddedig, creu a golygu cynnwys fideo, cynnal podlediadau, cyfweld, siarad cyhoeddus ac addysg. Mae gen i lawer o brofiad hefyd mewn ymchwil a adolygir gan gymheiriaid, gan gynnwys systemau, peirianneg, ynni, ecoleg, economeg a hanes. Dwi hefyd yn 'nerd' data ac ystadegau! Ar hyn o bryd rwy'n gweithio fel peiriannydd yn y sector moduro ac mae gennyf brofiad fel rheolwr prosiect yn y sector ynni adnewyddadwy. Dw i’n dysgu Cymraeg gyda Dewi Lingo, ond dwi’n fwyaf hyderus yn siarad Saesneg ar hyn o bryd. Rwy’n bwriadu gwella fy ngafael ar y Gymraeg wrth wasanaethu ar y bwrdd.

Collodd Cymru ei hannibyniaeth o’r diwedd 740 o flynyddoedd yn ôl. Fy nod yw atal hynny rhag cyrraedd 750 o flynyddoedd. Rwy’n hyderus bod y ffeithiau a’r dadleuon o’n hochr ni, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda’r holl aelodau i ddod â’r annibyniaeth y mae dirfawr ei hangen ar Gymru i ddatrys y problemau y mae’r wlad yn eu profi ar hyn o bryd o ganlyniad i undeb anwirfoddol ac annheg.

Rwy’n hynod ddiolchgar i’r rhai a’m henwebodd ar gyfer y rôl hon, y rhai a ddywedodd y byddent yn fy enwebu, a phawb arall yn y mudiad sydd wedi fy nghefnogi hyd yn hyn.

Dymunaf hefyd ddatgan fy mod yn flaenorol yn aelod o Blaid Werdd Cymru a Lloegr, ond nid wyf yn aelod o unrhyw sefydliad gwleidyddol arall ar wahân i YesCymru ar hyn o bryd.