Symud ymlaen o'r llywio

Baneri Yes Cymru wedi eu gwahardd yn Hwlffordd - 16.06.23

Dros y deuddeg mis diwethaf, rydym wedi ysgrifennu'n gyson am ymdrechion Llywodraeth y DU i atal protestiadau a hawliau pobl i arfer rhyddid i fynegi barn. 

Mae'r ymdrechion i dawelu protestiadau wedi dod ar ffurf dau brif offeryn deddfwriaethol, a basiwyd gan San Steffan: Deddf yr Heddlu, Trosedd, Dedfrydu a Llysoedd 2022, ac yn fwy diweddar, Deddf Trefn Gyhoeddus 2023. Mae'r ddau wedi creu cryn drafod a dadlau. 

Yn ôl Liberty, nod y Ddeddf Trefn Gyhoeddus yw cynyddu gallu'r heddlu i gyfyngu a throseddu gweithgarwch protest drwy gyflwyno ystod o bwerau newydd sy'n caniatáu, ymhlith pethau eraill, ar gyfer: 

  • Defnydd newydd ac estynedig o stopio a chwilio;
  • Gorchmynion sy'n gwahardd pobl rhag cymryd rhan mewn protestiadau ac yn rheoli eu symudiad/ gweithgaredd / cymdeithasau; a
  • Troseddau newydd sy'n troseddoli rhai mathau o brotestiadau yn gyfan gwbl. 

Beth bynnag yw barn rhywun am effaith protestiadau neu'r tarfu posibl y gallant ei achosi mewn rhai amgylchiadau, mae cyfyngu'r hawl i brotestio yn gosod cynsail peryglus iawn. 

Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin oedd y lleoliad ar gyfer Terfysgoedd Rebecca, a gychwynnwyd gan ffermwyr tenantiaid Cymru mewn ymateb i osod tollau (taliadau) i ddefnyddio'r ffyrdd - achos y gellir ei gyfiawnhau dros brotestio, byddai llawer yn dadlau. 

Roedd Cymru hefyd yn dyst i un o'r protestiadau gweithwyr ôl-fodern cyntaf - Gwrthryfel Merthyr. 

Nid gogoneddu protestiadau treisgar yw’r bwriad, fodd bynnag, ond y pwynt a godwyd yma yw bod yr hawl i brotestio yn rhan annatod o ddiwylliant a threftadaeth Cymru, a dylid parchu'r hawl i brotestio a'i warantu o fewn unrhyw gymdeithas fodern, ddemocrataidd. I ddyfynnu cyn-Arlywydd yr Unol Daleithiau, mae gwneud protest heddychlon yn amhosibl yn gwneud protest afreolus yn anochel. 

Yn wir, rydym wedi bod yn rhybuddio am yr effaith y gallai ymdrechion Llywodraeth y DU i atal protest ei chael yma yng Nghymru.

Yn Hwlffordd yn ddiweddar, adroddwyd bod gweithredydd lleol Yes Cymru wedi dod dan bwysau i dynnu baner y mudiad a grogwyd o ffenest ei eiddo sy’n cael ei rentu. 

Dywedodd Jim Dunckley, Ysgrifennydd Yes Cymru Hwlffordd: "Mae hon yn enghraifft berffaith o sut mae rhyddid mynegiant yn cael ei gyfyngu yn y Wladwriaeth Brydeinig, a pham mae angen hawliau tenantiaid cryfach arnom mewn Cymru Annibynnol. Dylai tenantiaid fod yn rhydd i fynegi eu barn heb ofni dial oddi wrth ddiddordebau allanol. Mae gan [yr actifydd] gysylltiadau da gyda'r perchennog, a chytunodd i dynnu'r faner i lawr i arbed unrhyw drafferth iddo. Mae wedi cyfnewid baner Yes Cymru gyda'n baner Genedlaethol, ond mae'r ymyrraeth hon yn amlwg yn dramgwydd annerbyniol ar yr hawl i leisio barn, a dylai aelodau Yes Cymru ei herio yn lleol". 

Dywedodd yr aelod lleol: "Mae'n destun gofid bod lobi Nope mor ofnus o amddiffyn ei safbwynt fel bod yn rhaid iddyn nhw ganslo baner."

Dyma enghreifftiau o etifeddiaeth y Ddeddf Trefn Gyhoeddus a Deddf yr Heddlu, Trosedd, Dedfrydu a'r Llysoedd. Nid yw'r ddwy fframwaith deddfwriaethol wedi bod mewn grym ers deuddeng mis eto, ond mae'n amlwg bod yr ôl-effeithiau yn ddamniol, lle gall dinasyddion preifat deimlo eu bod wedi'u hysgogi i lobïo i gael tynnu symbolau neu faneri gwleidyddol neu eu "canslo" oherwydd eu tueddiadau gwleidyddol eu hunain. 

Wrth i gartref Terfysgoedd Rebecca, Gwrthryfel Merthyr a chwarel y Penrhyn streicio, mae gan Gymru hanes unigryw wrth amddiffyn ei hawliau sifil. 

Mae gweithgarwch deddfwriaethol diweddar yn San Steffan yn enghraifft arall o'r dirmyg a fynegir tuag at Gymru, ac yn dangos diffyg dealltwriaeth o’r wlad y mae ei diwylliant gwleidyddol yn wahanol i'w diwylliant ei hun. 

Dim ond Cymru wirioneddol annibynnol – sy'n cael ei llywodraethu gan, ac ar ran pobl Cymru - all ddiogelu ein hawliau a'n rhyddid sylfaenol. Does gan San Steffan ddim diddordeb mewn gwneud hynny. 

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Jim Dunckley, Ysgrifennydd YesCymru Hwlffordd. 

 

Parhau i Ddarllen

Darllen Mwy

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Gwiriwch eich e-bost am ddolen i actifadu eich cyfrif.