Symud ymlaen o'r llywio

Diwygio Etholiadol – 07.07.23

Mae'r hawl i bleidleisio yng Nghymru yn cael ei gudd danseilio. 

Canfu adroddiad a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Etholiadol fod 14,000 o bobl wedi cael eu gwrthod o  fythau pleidleisio yn ystod etholiadau diweddar y Cyngor yn Lloegr am fethu â dangos eu ID (Dogfennau adnabod fel pasbortau neu drwyddedau gyrru). 

Canfu'r adroddiad hefyd nad oedd 74% o'r bobl nad oedd ganddynt ID yn ymwybodol o'r angen i ddod ag un i bleidleisio, a dim ond 57% o bobl oedd yn ymwybodol y gallent wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr. 

Mae'n bwysig nodi, yn ôl y data, bod bron i ddwy ran o dair o'r rhai a wrthodwyd yn y blwch pleidleisio wedi dychwelyd yn ddiweddarach yn y dydd i bleidleisio, ar ôl cael y ffurf gywir o ID. 

Er bod y rhan fwyaf o bobl a nodwyd yn yr adroddiad yn gallu pleidleisio yn y pen draw, mae'n hanfodol nodi bod y nifer sy'n pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cyngor yn gyson is na'r nifer a bleidleisiodd yn ystod etholiadau seneddol y DU.

 

Yn ôl data gan y Ganolfan Etholiadau, roedd canran y nifer a bleidleisiodd yn gyffredinol ar gyfer etholiadau'r Cyngor yn y Deyrnas Unedig yn ystod 2022 yn amrywio o 23.4% i 51.2%. Ar y llaw arall, roedd y nifer a bleidleisiodd yn ystod etholiad cyffredinol y DU 2019 yn 67.3%. 

 

Felly, mae gan ofynion adnabod (ID) newydd y potensial i gael goblygiadau mawr ar gyfer etholiadau Senedd y DU a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu (PCC) yng Nghymru. Yn gymaint felly, nes bod Jess Blair, cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru wedi mynd cyn belled ag awgrymu bod Cymru'n wynebu "bom ar gloc", allai weld miloedd o bleidleiswyr yn cael eu difreinio yng Nghymru yn yr etholiad cyffredinol nesaf. 

Mae sefydliadau megis y Gymdeithas Diwygio Etholiadol yn dadlau bod gorfodi pleidleiswyr i ddod ag ID er mwyn pleidleisio yn peryglu difreinio cymunedau tlawd ac ymylol. 

Yn wir, mae ymchwil gan y Comisiwn Etholiadol yn dangos bod pobl heb brawf lluniau adnabod cymeradwy yn fwy tebygol o fod o gymunedau difreintiedig. 

Er enghraifft, mae 10 - 17% o'r rhai sy'n rhentu gan eu hawdurdod lleol neu gymdeithas dai, 14% o'r rhai di-waith, 8% o'r rhai sy'n radd gymdeithasol DE a 7% o'r rhai sydd â lefelau cyrhaeddiad addysg is yn llai tebygol o feddu ar brawf adnabod.

Mae IFF Research hefyd yn dangos y byddai'r angen i gynhyrchu ID mewn gorsafoedd pleidleisio yn ei gwneud hi'n anodd pleidleisio dros 12% o'r rhai ag anabledd sy'n cyfyngu'n ddifrifol ac 8% o'r rhai sydd ag anabledd lled cyfyngu. 

Mae amcangyfrifon Llywodraeth y DU ei hun yn awgrymu y credir bod tua 100,000 o bobl heb brawf adnabod lluniau yng Nghymru - tua 4.3% o etholwyr Cymru.  

O ystyried bod cydberthynas rhwng pleidleisio a chydlifiad a bod pobl ifanc yn aml yn cael eu tangynrychioli yn yr arolygon barn, mae hwn yn fom ar gloc yn wir, gyda'r rheolau newydd yn debygol o atal pobl ifanc ymhellach a'r rhai o grwpiau difreintiedig rhag pleidleisio. 

Dilynwyd hyn i gyd gan newyddion yr wythnos diwethaf bod newidiadau a gynigiwyd gan Gomisiwn Ffiniau Cymru yn golygu y bydd nifer y seddi seneddol yng Nghymru yn cael eu cwtogi o 40 i 32 yn yr etholiad Cyffredinol nesaf. 

Er na fydd newidiadau ffiniau yn effeithio ar y gallu i bleidleisio, byddant yn lleihau cynrychiolaeth Cymru ymhellach yn San Steffan - sefydliad sy'n ymddangos fwyfwy allan o gysylltiad â phobl Cymru. Does dim syndod felly bod yr arolygon barn diweddaraf yn dangos bod cefnogaeth i annibyniaeth Cymru yn ôl hyd at dros draean? 

Ni ddylai ymdrechion San Steffan i danseilio democratiaeth fod yn effeithio arnom ni yng Nghymru.  

Nid ar lefel seneddol y DU y mae ein llwybr at ddemocratiaeth, ond ar ein pen ein hunain - fel gwlad sofran ac annibynnol lle dylem fod yn rhydd i benderfynu ar ein llwybr ein hunain yn hytrach na chael ein llunio gan wleidyddiaeth San Steffan. Ymunwch â Yes Cymru heddiw. 

Parhau i Ddarllen

Darllen Mwy

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Gwiriwch eich e-bost am ddolen i actifadu eich cyfrif.