Symud ymlaen o'r llywio

Argyfwng Dirfodol Llafur Cymru

Mae Cymru yn cael ei  chydnabod fel y lle y ganed Llafur y DU.

Bron i 125 mlynedd ar ôl i Ferthyr Tudful ethol Keir Hardie fel yr AS Llafur cyntaf, mae Llafur yng Nghymru braidd wedi troi cefn ar Blaid Lafur Keir Starmer.

Gallwn fynegi cydymdeimladol â Llafur Cymru - mae'n amlwg mai Llafur y DU sydd wedi eu gadael yn hytrach na nhw sydd wedi gadael eu traddodiad Llafur eu hunain - ond mae realiti’r  gwahanu yn anochel.

Mae Llafur Starmer wedi dangos ei hun fel gwir etifedd y traddodiad Thatcheraidd, yn llawer agosach at John Major na John Smith, gan fynd i'r dde yn gyflym i'r gofod a adawyd ar ôl gan yr hen Geidwadwyr.  

Ychwanegwch y diffygion deublyg o gydgynllwynio cyfryngau yn y DU a'r fforymau  a ddarperir gan y chwyldro cyfryngau cymdeithasol gwelir dirywiad y DU bellach wedi'i gataleiddio, ei gyflymu ac ar fin digwydd. Beth bynnag yw eich barn am wleidyddiaeth, gwthiodd Llafur Corbyn mewn byr o amser ac yn annisgwyl i lwyfan radical a gwahanol.

Y wers mae'n ymddangos yw bod y Blaid Lafur wrth ddysgu o golli'n gymharol agos yn Etholiad Cyffredinol 2017 yw gwneud dim byd beiddgar na dewr. Casgliad braidd yn chwilfrydig pan enillodd Llafur 40% o'r bleidlais boblogaidd mewn gwirionedd.

P'un a ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â gwleidyddiaeth y naill ochr neu'r llall  yn yr etholiad hwnnw, deuwn i'r casgliad mai peidio â chael syniadau a pheidio â dangos arweinyddiaeth yw'r ffordd i gael effaith mewn modd gwrthnysig. Gwelwn yn amlwg wedyn bod y ddwy blaid, y system gyntaf i'r felin yn y DU, yn dal i fod yn addas i'r diben hyd yn oed yn fwy anghyson.

Ond mae Llafur y DU, yn gwbl ddi-ildio ei haelodaeth ei hun, yn parhau'n gadarn yn erbyn cynrychiolaeth gyfrannol ac unrhyw ddiwygiad cyfansoddiadol ystyrlon.

Pe bawn i'n gefnogwr Llafur yng Nghymru, tybed sut, mewn ychydig dros ganrif, y mae'r mudiad gwleidyddol hwn a ysbrydolwyd gan y bobl, wedi dod mor gyfetholedig gan normau sefydliadol ac felly heb syniadau, arloesedd na hyfdra.

O ystyried llwybrau dargyfeiriol y mudiad Llafur yng Nghymru o'i gymharu â'r Alban a Lloegr, nid yw'n fawr o syndod bod rhywfaint o densiwn amlwg rhyngddynt.

Mae'r rhai gwasaidd Cymreig yn aml yn cael eu ceryddu gan eu meistri yn Llundain. Mae Mark Drakeford bob amser yn ofalus yn ei ddewis o eiriau, gan wylltio cylch mewnol Starmer dro ar ôl tro.

Yn wahanol i'r Alban, mae cefnogwyr Llafur Cymru'r un mor debygol o fod o blaid Annibyniaeth ag Unoliaethwr - tyndra sydd wedi caniatáu i'r blaid aros wedi ymwreiddio fel y blaid bŵer yng Nghymru drwy drechu bygythiad gwleidyddol uniongyrchol Annibyniaeth gyda'r cyfaddawd o 'Reol Cartref'.

Ni all y weithred hon o geisio plesio’r ddwy ochr barhau am gyfnod amhenodol a dod yn fwy heriol wrth i annibyniaeth ddod yn agwedd fwy amlwg ar feddwl gwleidyddol pobl.

I'r rhai sy'n gwneud y cysylltiad rhwng rheolaeth wael y DU yn San Steffan, tlodi cynyddol a'r bygythiad y mae'r rhain yn ei achosi i sefydliadau fel y GIG, mae annibyniaeth yn dod yn amlwg  yn ateb ymarferol.

Pan fydd yr ymwybyddiaeth yn dod yn amlwg gellid trawsnewid difaterwch  rhannau helaeth o boblogaeth Cymru - bydd Llafur Cymru am fod yn barod i fanteisio ar hyn a theithio'r ffordd honno i lwyddiant parhaus yn etholiadol. Nid ydynt yn ymddangos yn barod i hyn.

Hyd yma, does dim un hyrwyddwr wedi dod i'r amlwg i gynrychioli'r rhai sydd am greu llwybr newydd i Gymru.

Mae nifer yn aros i'r Alban adael cyn dod o hyd i'r dewrder i gefnogi Annibyniaeth. Pam aros?

Mae hunanhyder mor isel yn gyfystyr â diffyg gobaith a hyder yn ein cymunedau. Os yw Llafur yng Nghymru am adfer y gobaith a'r hyder hwnnw, mae cefnogaeth gref ac uchelgeisiol i annibyniaeth yn un ffordd o wneud hynny.

Ysgrifennwyd gan Brif Swyddog Gweithredol YesCymru, Gwern Gwynfil. Cyhoeddwyd fersiwn arall o'r erthygl hon gan Nation Cymru ar 14 Gorffennaf 2023. 

 

Parhau i Ddarllen

Darllen Mwy

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Gwiriwch eich e-bost am ddolen i actifadu eich cyfrif.