Symud ymlaen o'r llywio

Pwy Sy'n Gofalu am Gymru? Pt. 1 – 11.08.23

Dros y degawdau, pwy mewn gwirionedd sydd wedi poeni jot am Gymru a’i dinasyddion? Ai perchnogion chwareli, glofeydd a mwyngloddiau dynastig y chwyldro diwydiannol? A wnaeth y tirfeddianwyr oedd yn gwasgu ar y gweithwyr oedd yn aredig ei phridd? Wel, prin oedd y rhai a wnaeth.

A oedd llinach wleidyddol olynol yn gweld Cymru fel ychydig mwy nag Eldorado helaeth o adnoddau i fwydo, i doi a chynnal yr ymerodraeth fwyaf a welodd y byd erioed? Mae'n debyg na. Beth am swyddogion gweithredol y Bwrdd Glo Cenedlaethol oedd yn gyfrifol am haen Rhif 7 Glofa Merthyr Vale? Bydd hanes yn dangos yn groes i hynny.

Yn ffodus, ar draws y canrifoedd, mae yna  bobl wedi malio a dod at ei gilydd gan ddangos gofal i gyflawni campau Herculean: o rym mudiad y Siartwyr a streic y glowyr i ymgyrchwyr iaith y degawdau diwethaf.

Gyda gweledigaeth ac angerdd, mae ein cymunedau wedi dod at ei gilydd i greu dosbarth gweithiol o arwyr  i sefydlu mudiadau addysg megis Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEA), neuaddau’r gweithwyr, a’n hysgolion a’n prifysgolion ein hunain.

Ydyn ni'n gwir boeni sut rydyn ni'n cael ein llywodraethu? A yw pobl ym mlynyddoedd cynnar yr 21ain ganrif yn malio pwy sy'n digwydd bod yn gyfrifol am lywodraethu, a sut? Yn anffodus, mae’r rhai ohonom sy’n ymddiddori mewn gwleidyddiaeth yn y lleiafrif heddiw. Ac efallai bod gwleidyddiaeth plaid wedi dod i edrych fel cawl llwyd, llugoer o wallgofrwydd.

Mae cyfranogiad pleidleiswyr yng Nghymru ar lefel leol a lefel y Senedd yn wael iawn yn wir, ac ni fydd dros draean o bleidleiswyr hyd yn oed yn pleidleisio mewn etholiad cyffredinol er gwaethaf y sylw di-baid yn y cyfryngau a ddaw yn ei sgil.

Ydyn ni wedi dod yn ddifater oherwydd ein bod yn gwybod nad oes gennym unrhyw asiantaeth yma yng Nghymru ac nad oes ots i bwy y pleidleisiwn: bydd anghyfiawnder, annhegwch, a thriniaeth wael i Gymru yn parhau?

Mae'r canfyddiad nad oes unrhyw un o ddosbarth gwleidyddol y ganrif hon yn barnu eu rhagflaenwyr am benerfyniadau a gweithredoedd anheg yn y gorffennol. Mae sgandalau diddiwedd San Steffan, o hawlio y reuliau i ‘partygate’ , wedi gadael etifeddiaeth y cyhoedd iymddieithrio’n fwy nag erioed oddi wrth wleidyddiaeth a llywodraethu. Nid yw etholiad bellach yn ymddangos yn ddim amgen na phwy all weiddi uchaf.

Mae parhau â’n pedwerydd dirywiad economaidd mewn 15 mlynedd ar gefn pandemig byd-eang ac ysgariad blêr oddi wrth ein partner masnachu mwyaf wedi canolbwyntio llawer iawn o bobl Cymru ar oroesi. Mae cyfran helaeth o'n poblogaeth wedi dysgu sut i guddio ac anwybyddu rhethreg yn y cyfryngau. Y norm newydd yw goroesi tan y diwrnod cyflog nesaf gydag ambell flodeuyn canol mis ar ambell i siop tecawê.

Pa wahaniaeth y mae bluster gwleidyddol a rhethreg yn ei wneud? Rydyn ni'n dlawd ac yn mynd yn dlotach, ac mae gwneud ein gorau glas i oriesi yn sugno ein hegni a'n brwdfrydedd unigol a chyfunol.

Yn ffodus, mae llawer ohonom yn dal i boeni digon i bleidleisio, i gymryd rhan mewn dadl mewn tafarndai neu ar fforymau ar-lein. Mae yna sylweddoliad bod llywodraethu da yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywyd bob dydd, o bolisïau iechyd y cyhoedd ar adegau o argyfwng i ddeddfwriaeth a rheoliadau sy'n amddiffyn tenantiaid mewn cartrefi lloriau uchel.

Dylem allu disgwyl cyfiawnder, angerdd, a thosturi gan y rhai sy’n ein llywodraethu ond mae’r difaterwch gwleidyddol yng Nghymru yn dangos nad yw hynny’n wir. Felly, beth ddylai ddigwydd? Onid yw’n bryd sylweddoli nad yw San Steffan yn gweithio i Gymru ac ystyried modelau eraill megis annibyniaeth?

Ysgrifennwyd gan Gyfarwyddwr YesCymru, Geraint Thomas. Bydd rhan dau o'r gyfres hon yn ymddangos yr wythnos nesaf. Cyhoeddwyd fersiwn arall o’r erthygl hon gan Byline Cymru ar 30ain Mawrth 2023.

Parhau i Ddarllen

Darllen Mwy

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Gwiriwch eich e-bost am ddolen i actifadu eich cyfrif.