Symud ymlaen o'r llywio

Pwy Sy'n Gofalu am Gymru? Pt. 2 – 18.08.23

Yn ail ran cyfres o erthyglau, mae Cyfarwyddwr YesCymru, Geraint Thomas, yn holi pwy sy'n malio am Gymru? Pwy sy'n poeni digon am bwy sy'n ein llywodraethu a sut rydyn ni'n cael ein llywodraethu?

Er gwaethaf sgorio record ar gyfer etholiad Senedd, dim ond 46.6% oedd y nifer a bleidleisiodd yn etholiadau’r Senedd ym mis Mai 2021 – ymhell y tu ôl i’r ganran a bleidleisiodd yn Lloegr a’r Alban.

Tra bod erthygl yr wythnos diwethaf yn canolbwyntio ar sut mae hanes wedi dangos i ba raddau y mae Cymru wedi cael ei hecsbloetio a’i hesgeuluso o San Steffan yn benodol, bydd yr erthygl hon yn dangos sut mae’r diffyg dealltwriaeth, ymwybyddiaeth a brwdfrydedd sy’n llifo o’n sefydliadau gwleidyddol ein hunain yma yng Nghymru, yn fygythiad gwirioneddol i’n democratiaeth.

Fel y soniwyd yn flaenorol, mae’n ddigon posib mai gweledigaeth ddall yw gwleidyddiaeth plaid, ond mae’r cwestiwn pwy sy’n gwneud penderfyniadau dros Gymru yn ddigon clir: y blaid Geidwadol sy’n rheoli yn San Steffan a’r weinyddiaeth Lafur ym Mae Caerdydd. Ymhellach i lawr y gadwyn fwyd mae'n llai clir; ar wahân i brin arweinydd carismatig yr wrthblaid, pwy a ŵyr unrhyw beth am bwy yw pwy, a beth yw beth?

A yw'r rhan fwyaf ohonom mewn gwirionedd yn gwybod y gwahaniaeth rhwng plaid, Llywodraeth neu Senedd yng Nghymru? A ydym ni wir yn gwybod ble mae cyfrifoldeb San Steffan yn dod i ben a’r Senedd yn dechrau? Sut mae prosiectau, rhwymedigaethau statudol a rheoliadau Llywodraeth Cymru yn rhyngweithio â llywodraethu? A allwn ni amgyffred ffactorsu abswrd ac annigonolrwydd y setliad datganoli fel y mae heddiw?

Mae’r diffyg dealltwriaeth o swyddogaethau sylfaenol ein sefydliadau democrataidd ynddo’i hun yn fygythiad i’n strwythurau datganoledig. Ond wrth i amser fynd heibio, mae dealltwriaeth yn gwella, ac felly hefyd hyder. Mae’r rhai sydd wedi cael eu magu gyda Llywodraeth Cymru yn teimlo’n llawer mwy awyddus bod San Steffan yn trin Cymru’n wael. Maent yn derbyn yn ymhlyg fod gan Gymru lywodraeth ac, o ganlyniad, yn fwy tebygol o gredu y dylai Cymru sefyll ar ei phen ei hun a rhoi’r gorau i reolaeth San Steffan yn llwyr.

Nid yw’r Senedd eto wedi ennill calonnau a meddyliau holl ddinasyddion Cymru. Mae gwasg wan a chyfryngau darlledu anghyson yn ei gwneud hi'n anodd torri trwy'r dryswch o bwy sy’n gyfrifol am beth mewn awdurdod gwleidyddol, a hefyd yn anos byth i’r Senedd a’i gwleidyddion gyfathrebu’n eang, yn rhwydd ac yn effeithlon gyda Chymru gyfan. Serch hynny, mae Cymru wedi rhoi ei chefnogaeth i’r Senedd yn ddemocrataidd ac yn bendant, a hynny ddwywaith.

Dros y degawdau diwethaf mae’r Cynulliad a’r Senedd wedi newid tirwedd gwleidyddiaeth Cymru. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae pobl Cymru wedi gweld unbennaeth San Steffan yn ei holl “ogoniant” noeth. Mae ei orchudd wedi'i ddadorchuddio. Mae hunan-les, a diddordeb y partner trech yn yr Undeb, yn amlwg i unrhyw un sy'n cymryd yr amser i edrych. Ni fydd hyn byth yn newid, beth bynnag fo lliw neu natur y llywodraeth yn Llundain.

Yn y cyfamser, mae’r heriau y mae gweinyddiaeth Bae Caerdydd yn eu hwynebu yn niferus wrth geisio gwrthdroi degawdau o ddirywiad economaidd a chymdeithasol, a’r angen am fuddsoddiad a diwygio radical ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, trafnidiaeth ac addysg. Gyda gwir bŵer, byddai'r gwendid ym mhob manylyn o'r heriau hyn yn cael ei oresgyn gan Gymru.

Mae rhywbeth neu rhywle bach yn hardd yn y cyfnod modern o lywodraeth, ac mae gwybod a deall holl gorneli llychlyd ein cenedl ein hunain, fel yr ydym ni’r Cymry yn ei wneud, yn gaffaeliad enfawr wrth greu atebion hirdymor effeithiol ar gyfer dod â llwyddiant, twf, iechyd, a lles i bob un ohonom. Ond yn gyntaf, rhaid i ni ryddhau ein hunain.

Ysgrifennwyd gan Gyfarwyddwr YesCymru, Geraint Thomas. Bydd rhan tri o'r gyfres hon yn ymddangos yr wythnos nesaf. Cyhoeddwyd fersiwn arall o’r erthygl hon gan Byline Cymru ar 30ain Mawrth 2023.

 

Parhau i Ddarllen

Darllen Mwy

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Gwiriwch eich e-bost am ddolen i actifadu eich cyfrif.