Symud ymlaen o'r llywio

Diweddariad i aelodau gan y Corff Llywodraethu Cenedlaethol

CYFLWYNIAD

Mae'n ddeufis bellach ers ethol y Corff Llywodraethu Cenedlaethol (CLlC) newydd, ac mae hi wedi bod yn gyfnod prysur i'r cyfarwyddwyr newydd. Gosod sylfeini'r Cwmni Cyfyngedig drwy Warant newydd, YesCymru Cyf, oedd y flaenoriaeth gyntaf, a ddechreuodd gyda llu o gyfarfodydd trosglwyddo gyda'r rhan-ddeiliaid sydd wedi bod yn rhedeg y mudiad dros y misoedd diwethaf.  Roedd y cyfarfodydd yn ymwneud ag amrywiaeth o feysydd gwaith gan gynnwys ariannol, cyfreithiol, cyfathrebu a'r cyfryngau cymdeithasol. O'r cyfarfodydd hyn a'r dogfennau trosglwyddo, nododd y CLlC 153 o bwyntiau gweithredu yr oedd angen mynd i'r afael â hwy er mwyn cael y mudiad yn ôl ar ei draed.

Penderfynwyd y byddai'r bwrdd yn rhannu i dair ffrwd gwaith, o 5 cyfarwyddwr yr un, i weithredu'r camau Cyfreithiol, Ariannol a’r gweithdrefnau cyfathrebu - ychwanegwyd ffrwd yn ymwneud â'r grwpiau ers hynny.
Mae'r CLlC yn cyfarfod yn wythnosol, mae'r ffrydiau gwaith yn cyfarfod yn rheolaidd a chynhaliwyd cyfarfodydd misol wyneb yn wyneb, y cyntaf ym mis Chwefror yn Wrecsam, ac yna ym Merthyr Tudful ym mis Mawrth.

GWAITH Y FFRYDIAU HYD YN HYN

| Amlinelliad o waith y Tîm Ariannol

Nid cyllid yw'r peth cyntaf sy'n dod i'r meddwl wrth feddwl am annibyniaeth ond fel sefydliad ag aelodau yn ganolog iddo mae'n hanfodol bwysig i ni sicrhau y gallwn ni roi cyfri am bob ceiniog o arian aelodau a'i wario'n ddoeth. O eleni bydd cyfrifon YesCymru yn cael eu rheoli gan gyfrifwyr proffesiynol profiadol sy'n sicrhau cefnogaeth a chraffu annibynnol.

Mae arian aelodaeth eleni wedi'i glustnodi ar gyfer dwy orymdaith, cyhoeddi ail bapur newydd YesCymru, dylunio a lansio gwefan newydd a dylunio ac argraffu taflenni newydd i gefnogi ymgyrchoedd sy'n mynd i'r afael â materion cyfredol. 

Yn ogystal, mae arian ar gael i grwpiau lleol ar gyfer gweithgareddau pwrpasol ledled Cymru a mynychu digwyddiadau cyhoeddus amlwg.

Ac eleni, am y tro cyntaf erioed, bydd cyfran o arian aelodaeth yn cael ei neilltuo mewn cronfa wrth gefn ar gyfer ymgyrch refferendwm ar annibyniaeth i Gymru.

| Amlinelliad o waith y Tîm Cyfreithiol

Yng Nghyfarfod Cyffredinol diwethaf YesCymru, pleidleisiodd yr Aelodaeth i newid statws cyfreithiol ein mudiad, o fod yn gymdeithas anghorfforedig i gwmni cyfyngedig trwy warant -  YesCymru Cyf. Cafodd ei ymgorffori'n ffurfiol ac etholwyd bwrdd o gyfarwyddwyr (y Corff Llywodraethu Cenedlaethol, neu CLlC) gan yr Aelodaeth. Mae gwybodaeth am YesCymru Cyf., gan gynnwys ei chyfarwyddwyr, ar wefan Tŷ'r Cwmnïau.

Pleidleisiodd yr Aelodaeth i fabwysiadu'r Erthyglau Cymdeithasiad (y cyfansoddiad i bob pwrpas) a gynigiwyd gan y Gweithgor. Ond, un o ofynion yr Erthyglau yw bod y CLlC yn cynhyrchu ei is-ddeddfau ei hun. Dyma'r rheolau, y polisïau a'r gweithdrefnau sydd yn llywio’r ffordd y mae YesCymru Cyf. yn cael ei redeg. Gwnaeth y Gweithgor waith eithriadol mewn cyfnod byr o amser i ddrafftio set o is-ddeddfau i'w cynnig i'r CLlC, felly mae'n ofynnol i'r CLlC adolygu'r rhain a'u diwygio neu eu diweddaru lle bo angen. 

Mae 18 o Is-ddeddfau i gyd a hyd yma, mae 14 o'r Is-ddeddfau wedi'u prosesu a'u cyflwyno i'r CLlC gan dîm y ffrwd waith Gyfreithiol, ac maent naill ai wedi'u mabwysiadu gan y CLlC neu yn barod i'w mabwysiadu yn dilyn mân ddiwygiadau y cytunwyd arnyn nhw, gan adael pedair Is-ddeddf sy'n dal ar y gweill.  

Yn ogystal, roedd rhai tasgau llai dwys, megis sicrhau bod ein polisïau yswiriant yn cael eu trosglwyddo i YesCymru Cyf., gwneud argymhellion ynghylch cyfeiriad post ein cwmni cofrestredig a sut rydym yn ymdrin ag agweddau Ysgrifenyddol y Cwmni.

Y tasgau arwyddocaol nesaf fydd adolygu'r Is-ddeddfau ac adnabod y  penodiadau, y systemau a'r gweithdrefnau y bydd eu hangen i sicrhau ein bod yn gweithredu yn unol â'r Is-ddeddfau, a sicrhau bod yr Is-ddeddfau'n cael eu diweddaru.

Amlinelliad o waith y tîm cyfathrebu

Blaenoriaeth gynnar y Tîm Cyfathrebu oedd ailgysylltu'r CLlC â'r aelodaeth ehangach a’r ymgyrchu ar lawr gwlad. Penderfynwyd y byddai cylchlythyr yn arf cyfathrebu da a ffocws y cylchlythyr yw'r ymgyrchu llawr gwlad a'r grwpiau. Cynhyrchir dwy fersiwn ychydig yn wahanol o'r cylchlythyr bob wythnos - un ar gyfer ein 10,000 o aelodau ac un ar gyfer yr 20,000 o'n cefnogwyr. 
Sefydlwyd y cyfrif e-bost [email protected] i annog aelodau i rannu'r lluniau o ymgyrchu ar lawr gwlad gyda chynulleidfa eang drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol YesCymru. Os oes gennych chi luniau i'w rhannu danfonwch nhw aton ni.

Er bod asiantaeth greadigol yn helpu i gynnal ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, daeth y cytundeb i ben ddiwedd mis Ionawr, cytunwyd i barhau i weithio gyda nhw tan ddiwedd mis Mawrth fel rhan o broses drosglwyddo, ac mae proses gaffael mewn lle i benodi cyflenwyr newydd.

Cytunwyd ar strategaeth tymor byr, a bod ail-gydio ar ymgyrchu, aelodau, a sylfaen YesCymru ar lawr gwlad yn flaenoriaeth, a bod symud y pwyslais oddi wrth materion mewnol a fu'n rhan mor amlwg o gyfathrebu'r misoedd diwethaf (h.y. y Gweithgor, yr EGM, ac etholiadau). Roedd cyfuniad o'r strategaeth hon ac aelodau yn ail-ddechrau ymgyrchu ar lawr gwlad yn sylfaen dda i'r Tîm Cyfathrebu gychwyn y gwaith o gyfathrebu gyda’r aelodau a thu hwnt.

Amlinelliad o waith y tîm grwpiau

Dechreuodd y Tîm Grwpiau arni ar ôl y tri thîm ffrwd gwaith cyntaf, ond mae wedi gwneud cynnydd yn barod i sefydlu nifer o strwythurau gofynnol yr Erthyglau Cymdeithasiad a'r Is-ddeddfau. Mae'r 5 Cyngor Rhanbarthol wedi'u sefydlu, a phob un ohonynt wedi cynnal eu cyfarfod cyntaf. Dylai hyn baratoi'r ffordd ar gyfer cyfarfod cyntaf y Cyngor Dirprwyon yn ddiweddarach eleni. 

Mae arolwg o'r grwpiau ar waith, er mwyn i ni weld pa grwpiau sy'n dal i fod yn weithredol neu sydd wedi cyfuno â grwpiau eraill. Mae rhai grwpiau wedi'u nodi fel rhai sy'n weithredol ar lawr gwlad ar hyn o bryd, tra bod eraill yn weithredol ar y cyfryngau cymdeithasol. Roedd cyfle yn yr holiadur i grwpiau ddweud yn agored pa adnoddau yr hoffen nhw eu derbyn i gynorthwyo eu gwaith ymgyrchu.
Mae gwaith eisoes ar y gweill i gynnal sesiynau hyfforddi i alluogi arweinwyr grwpiau wneud y defnydd gorau posibl o'n system aelodaeth.

Mae’r gwaith ymgysylltu â grwpiau sydd yn cael eu hystyried yn 'achrededig' dan y cyfansoddiad newydd, yn ogystal â ffurfio mecanweithiau i alluogi grwpiau 'cyswllt' i ddatblygu'n grwpiau wedi'u hachredu'n llawn, wedi dechrau. Mae arolwg ar y gweill i ymchwilio i'r amrywiaeth yn ein grwpiau. Bydd y wybodaeth yn ein galluogi i fonitro effeithiolrwydd ein Polisi Cyfle Cyfartal a chyflawni gofynion cyfreithiol Deddf Cydraddoldeb 2010.

Bydd cylchlythyr bob deufis i ddiweddaru arweinwyr grwpiau.

Swyddi Penodedig
Mewn cyfarfod llawn yn diweddar cytunwyd i ddyrannu swyddi penodol:
Cadeirydd Elfed Williams
Is-Gadeirydd Nerys Jenkins
Arweinydd Cyfreithiol Louise Aikman
Arweinydd Ariannol  Elfed Williams
Arweinydd ymgysylltu â’r grwpiau  Christine Moore
Arweinydd Cyfathrebu    Geraint Thomas
Arweinydd Ymgyrchu a Gorymdeithiau Phyl Griffiths
Arweinydd uned Ymchwil      George Hudson & Richard Huw Morgan


CYNLLUNIAU SYDD AR Y GWEILL

Mae'r CLlC a'n partneriaid wedi bod yn gweithio ar y prosiectau canlynol hyd yn hyn a byddant yn sail i'n hymgyrchu tymor canolig am y misoedd nesaf.

Arolwg Sgiliau

Byddwn ni'n e-bostio arolwg at ein holl aelodau i weld pa sgiliau sydd gennym yn y mudiad.  Cytunwyd bod angen i'n hymgyrchu ddigwydd ar sawl ffrynt felly mae galw am lu o sgiliau: rhai ymarferol, eraill yn dechnegol; sgiliau trefnu a llawer iawn mwy.  Mae cyfoeth o brofiad a thalent ymhlith ein haelodau, a bydd manteisio ar ganran fach o hynny alluogi YesCymru i ymgyrchu yn fwy ac yn well.  

Bydd canlyniad yr archwiliad sgiliau yn rhan o gronfa ddata'r aelodau, a bydd yn galluogi'r CLlC i feithrin cysylltiadau cryf ag aelodau ar lawr gwlad, a dod â'n haelodau i flaen y gad wrth gynllunio yn y tymor hir.

Papur Newydd YesCymru

Yn sgil llwyddiant papur newydd YesCymru y llynedd, mae ail rifyn ar y gweill. Cyfleu'r neges am annibyniaeth i gynulleidfa eang yw'r prif nod, cynulleidfa nad yw fel arfer yn cymryd rhan mewn ymgyrchoedd eraill, neu ffrydiau ar-lein.  O ran hynny, rhoddodd y papur newydd ffocws i grwpiau ac unigolion ar eu hymgyrchu am gyfnod, gan uno grwpiau ar ôl cyfnod o feth ymgyrchu oherwydd Covid.  Gobeithiwn adeiladu ar lwyddiant y rhifyn cyntaf gyda'r ail rifyn hwn sydd i'w gyhoeddi ddiwedd y gwanwyn.

Gwefan Newydd

Mae gwefan newydd YesCymru wrthi'n cael ei hadeiladu. Bydd y wefan newydd wedi ei gosod mewn ffordd fydd yn ei gwneud yn haws dod o hyd i bopeth. Bydd yn rhoi mwy o le i newyddion ac erthyglau, yn integreiddio'n llawn â meddalwedd cronfa ddata YesCymru, ac yn cynnig mwy i'r rhai sy'n chwilfrydig am annibyniaeth wrth ymweld â'r wefan i ryngweithio â YesCymru gyda'r bwriad iddynt ddod yn rhan o'n hymgyrch dros Annibyniaeth i Gymru yn y pen draw.

Taflen Newydd

Er mwyn diweddaru ein deunydd ymgyrchu mae YesCymru yn bwriadu gwella ar y taflenni sydd ar gael. Mae'r daflen newydd gyntaf eisoes wedi gadael y wasg - taflen ar gynhyrchu ynni a thrydan a thlodi tanwydd.  Diolch i YesMerthyrTudful am ei dylunio a chaniatáu i ni argraffu'r daflen i'w ddefnyddio ledled y wlad.

Eisteddfod

Ar ôl bwlch o ddwy flynedd, bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn mynd i Dregaron eleni. Bydd gan YesCymru stondin ar y Maes a sesiwn ym Mhabell y Cymdeithasau. Unwaith eto gobeithiwn y bydd stondin YesCymru yn gymaint o ganolbwynt â pafiliwn! -  ac yn lle y gall pawb ddod i brynu eu nwyddau YesCymru am y flwyddyn i ddod.

Uned Ymchwil

Wrth gychwyn tîm ymchwil YesCymru rydym yn gobeithio adeiladu cronfa o ddeunydd ysgrifenedig a fydd yn sylfaen i'n hymgyrchu.  Bydd yr allbwn yn amrywio o bapurau o safon academaidd, traethodau hir ac erthyglau ffocws byr.  Bydd y ffrwd yma o wybodaeth yn cael ei defnyddio ar gyfer pob rhan o'n hymgyrchu, o ddiweddaru ein llyfryn 'Annibyniaeth yn dy Boced' i daflenni ar bynciau penodol a chynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol.

Gorymdaith Wrecsam

Bydd YesCymru yn chwarae rhan ganolog yn y gwaith o drefnu'r orymdaith annibyniaeth yn Wrecsam ar yr 2il o Orffennaf, ac yn gweithio'n agos gyda'r pwyllgor trefnu lleol ac AUOB i wneud hon yr orymdaith dros annibyniaeth orau eto.  Y tro hwn, bydd y digwyddiad yn llawer mwy na gorymdaith, bydd gŵyl annibyniaeth yn digwydd drwy'r penwythnos cyfan, Bydd yr ŵyl yn cynnwys cerddoriaeth a digwyddiadau byw dros nos Wener, dydd Sadwrn a dydd Sul, a bydd y ddigwyddiad yng nghanol y dref ac ar gyfer y gymuned gyfan. Cyhoeddir rhagor o wybodaeth wrth i'r manylion gael eu cadarnhau.

Ac rydyn ni'n edrych ymlaen at ail orymdaith y flwyddyn yng Nghaerdydd yn yr Hydref wrth gwrs.

Merthyr Rising

Bydd gan YesCymru bresenoldeb yn yr ŵyl gerddoriaeth a chysyniadau radical hon ar 10-12 Mehefin 2022. Ar ôl tyfu'n rhy fawr i'w lleoliad yn Sgwâr Penderyn, eleni mae'r ŵyl yn symud i babell fawr ym Mharc Cyfarthfa, Merthyr Tudful.  Bydd gan YesCymru stondin yn y brif babell gyda gwybodaeth, nwyddau a chyfle i recriwtio aelodau newydd.
Rydym ni hefyd wedi cael gwahoddiad i drefnu sgwrs am annibyniaeth ar y prif lwyfan ar y bore Sadwrn. Bydd aelodau YesCymru sy'n mynychu'r ŵyl yn gallu prynu tocyn gostyngol ar gyfer yr ŵyl .

Mae mwy o wybodaeth - https://www.merthyrrising.uk

GOBEITHION Y CLLC AM Y MISOEDD I DDOD

Perthynas y CLlC a’r grwpiau

Mae'r CLlC yn gobeithio galluogi aelodau a grwpiau i ymgyrchu ar lawr gwlad mor effeithiol â phosib. Rydym yn sylweddoli mai ymgyrchu ein haelodau a'n grwpiau o ddydd i ddydd yw rheng flaen ein hymgyrch.  Ein nod felly yw gosod yr holl strwythurau a phrosesau sydd eu hangen i sicrhau bod y berthynas hon yn tyfu mewn modd llyfn a di-drafferth.  Bydd hyn yn cynnwys cyfathrebu da, anogaeth i ymgyrchu drwy gymorth ariannol a chyfathrebu cenedlaethol.  Byddwn hefyd yn gweithio i annog aelodau nad ydynt o bosibl yn chwarae rhan ymarferol mewn gweithgareddau grŵp i ymuno â rhwydweithiau lleol, ac yn ceisio cael mwy o aelodau i ymgyrchu hyderus.

Ymgyrchu Rhanbarthol

Gyda chreu Cynghorau Rhanbarthol, crëwyd deinameg arall yn ein mudiad. Bydd cyfarfodydd strategol aml yn ranbarthol yn gyfle i gydlynu digwyddiadau er mwyn bwrw’r maen i’r wal yn y modd mwyaf effeithiol.  Er na all aelodau bwrdd CLlC YesCymru gymryd rolau arweiniol yn y Cynghorau Rhanbarthol, bydd y CLlC yn annog cydweithio rhwng grwpiau, y Cyngor Rhanbarthol, Cyngor y Dirprwyon a'r CLlC i gydgysylltu ymgyrchoedd a chynyddu dylanwad ein ymgyrchoedd hyd yn oed yn fwy.

Ymgyrchu Cenedlaethol

Mae'r CLlC yn ceisio arwain yr ymgyrch genedlaethol drwy gefnogi gorymdeithiau, darparu deunydd (taflenni, papurau newydd ac ati) a'r holl rwydweithiau, strwythurau a chymorth ymarferol sydd eu hangen. Drwy gydweithio â grwpiau eraill o blaid annibyniaeth mewn chwaraeon, cerddoriaeth a'r celfyddydau, gobeithiwn symud yr agenda yn ei blaen y tu hwnt i YesCymru ei hun. Bydd deialog barhaus gyda holl ran-ddeiliaid y mudiad annibyniaeth, gan gynnwys cynrychiolaeth ffurfiol yn y Comisiwn Annibynnol ar Gyfansoddiad Cymru, a byddwn yn annog ein haelodau i gymryd rhan ym mhroses y Comisiwn.

STRATEGAETH I’R TYMOR CANOL

Proffesiynoli'r mudiad

Mae bron pob un o ymdrechion yr NGB hyd yma wedi canolbwyntio ar broffesiynoli YesCymru.  Fel i ni grybwyll eisoes, mae hyn yn cynnwys llawer o fframweithiau a phrosesau cyfreithiol ac ariannol.  Mae llawer o'r gwaith hwn yn barhad o'r gwaith a wnaed gan y Gweithgor yn y cyfnod cyn y EGM ym mis Rhagfyr.  Dylai'r prosesau hyn fod o gymorth i YesCymru am flynyddoedd i ddod, a chaniatáu i ni ymdopi gyda chynnydd aelodaeth a gwella capasiti ymgyrchu.

Cynyddu Cyfranogiad Ar Lawr Gwlad

Fel yr ail sefydliad gwleidyddol mwyaf yng Nghymru, mae YesCymru am fanteisio ar gapasiti ymgyrchu ein aelodaeth.  Er y bydd canran fawr o'n haelodau yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn ymgyrchu gweithredol, byddwn yn ceisio annog a galluogi cynifer o aelodau a chefnogwyr â phosibl i gymryd rhan mewn ymgyrchu ar lawr gwlad.  Fel llawer o sefydliadau ymgyrchu, bydd canran o aelodau a chefnogwyr braidd yn swil.  Bydd yr NGB yn ceisio galluogi aelodau i fod yn hyderus wrth ymgyrchu dros y misoedd nesaf.  Gallai hyn olygu cynyddu nifer ac amrywiaeth y digwyddiadau a'r ymgyrchoedd i weddu i ddemograffeg wahanol, a chreu cysylltiad rhwng aelodau a grwpiau (grwpiau lleol a grwpiau diddordeb).

Gyrru'r agenda Annibyniaeth yn y cyfryngau unwaith eto

Yn y gorffennol bu YesCymru yn llwyddiannus yn gwthio trafodaeth ar annibyniaeth i Gymru i dop yr agenda wleidyddol ac ar y cyfryngau. Drwy ddatblygu a chydlynu ein hymgyrchoedd yn lleol ac yn genedlaethol a thargedu y cyfryngau traddodiadol a’r cyfryngau cymdeithasol yn benodol, dylai YesCymru anelu nid yn unig at arwain y ddadl ar annibyniaeth, ond at ei gyrru ymlaen yn barhaol.  Nid fydd hyn yn hawdd gan fod y byd newyddion wedi newid yn ddiweddar, a bydd angen tipyn o ymdrech ac adnoddau i wneud y gwaith hwn, ond bydd ceisio bwrw’r maen i’r wal yn gonglfaen i strategaeth YesCymru yn y tymor canolig a'r hirdymor.

Ymgysylltu â  grwpiau Demograffig pwysig

Un arall o flaenoriaethau strategol yr CLlC yw ymgysylltu â grwpiau demograffig a rhannau o gymdeithas o bwys a'u tynnu i'r mudiad annibyniaeth drwy amrywio'r ffordd rydym yn ymgyrchu.  Drwy nodi demograffeg a sectorau allweddol -  cymdeithasau a chymunedau a fydd yn allweddol i ennill y mwyafrif sydd ei angen mewn refferendwm - gallwn ddechrau ymgysylltu gyda’r grwpiau hyn yn awr.  Gallai hyn gynnwys strategaethau ymgyrchu anuniongyrchol fel cerddoriaeth, chwaraeon a'r celfyddydau er enghraifft. Bydd cysylltu'r mudiad annibyniaeth â diwylliannau penodol (y sin gerddoriaeth, neu rwydweithiau cefnogwyr timau chwaraeon dyweder) yn helpu rhai grwpiau nad ydynt yn ymwneud â gwleidyddiaeth fel arfer i yrru'r agenda dros annibyniaeth yn ei blaen ledled Cymru.

Dyma rai o’r pethau sydd wedi eu cyflawni, prosiectau sydd ar y gweill a syniadau cynnar CLlC newydd YesCymru.  Mae'n siŵr y bydd yr elfennau hyn yn esblygu dros amser, a bydd angen eu hadolygu'n aml wrth i'r mudiad a'r hinsawdd wleidyddol newid. 

Diolch am ddarllen y nodyn hwn am y diweddaraf o fewn y mudiad, mae croeso i chi roi adborth.

Parhau i Ddarllen

Darllen Mwy

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Gwiriwch eich e-bost am ddolen i actifadu eich cyfrif.