Symud ymlaen o'r llywio

YesCymru Aberdaugleddau - Yr achos dros bwerau benthyca i Gymru

Yr wythnos diwethaf, adroddwyd gennym ar ganfyddiadau adroddiad arloesol newydd a ddatgelodd y byddai diffyg cyllidol Cymru annibynnol 80% yn is na’r ffigur a ddyfynnwyd yn flaenorol gan Lywodraeth y DU.

Yr wythnos hon, rydym yn dilyn i fyny â chanfyddiadau adroddiad Materion Cymreig (IWA) sy’n dod i’r casgliad nad oes gan Lywodraeth Cymru “diffyg pŵer tân ariannol” ac sy’n cynnig bod Cymru yn cael pwerau benthyca “darbodus”.

Yn dilyn ymchwil a chyfweliadau a gynhaliwyd ag arbenigwyr polisi cyhoeddus ac economaidd, mae’r IWA yn adrodd, er bod gan Lywodraeth Cymru set eang o bwerau a chyllideb yn y degau o biliynau, fod llawer o’r gyllideb hon eisoes wedi’i “rhagymrwymo” i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus, gan adael fawr ddim dros ben i gyflawni prosiectau mawr a fyddai’n helpu i drawsnewid gwasanaethau cyhoeddus, economi Cymru a bywydau pobl ledled Cymru.

Mae’r adroddiad yn mynd ymlaen i ddatgan mai’r ffordd gywir o asesu’r fframwaith cyllidol yw nid yn unig cymharu Cymru â gwledydd eraill a llywodraethau ar lefel y wladwriaeth, ond gwerthuso’n uniongyrchol maint yr heriau a gallu Llywodraeth Cymru i ymdrin â nhw.

Canfu’r adroddiad fod Llywodraeth Cymru wedi’i chyfyngu yn ei gallu i ymdrin â heriau mawr sy’n effeithio ar ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus ac economi Cymru oherwydd “cap” ar bwerau benthyca a roddwyd iddi gan Lywodraeth y DU ac mae’n cynnig diwygio pwerau benthyca Cymru. , gan ddadlau bod y trefniadau cyllidol presennol yn ei gwneud yn anodd i Lywodraeth Cymru weithredu ei chyfrifoldebau datganoledig yn llawn.

Materion eraill sy’n gwaethygu’r heriau hyn y mae Cymru’n eu hwynebu yw’r argyfwng costau byw a’r gronfa lefelu.

Fel y nodwyd gennym yn yr haf, datgelodd ymchwil a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru fod Cymru, rhwng Ionawr 2021 a Mawrth 2025, yn wynebu cyfanswm diffyg o dros £1 biliwn o ganlyniad i golled gyfunol Cronfeydd Strwythurol yr UE a didynnu derbyniadau’r UE sy’n ddyledus i Gymru. ar gyfer gwaith a oedd yn rhan o raglen Datblygu Gwledig 2014-2020.

Mae hyn er gwaethaf y dyraniad o £632 miliwn o Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU (a elwir hefyd yn gronfa “lefelu”) ac addewid maniffesto 2019 i ddisodli, neu gyfateb, cyllid yr UE i bob gwlad yn y DU. Yn amlwg, mae’r addewid hwnnw wedi methu â gwireddu.

Daw’r IWA i’r casgliad y dylid caniatáu i Lywodraeth Cymru gynnal polisi o fewn ei meysydd cyfrifoldeb datganoledig, i unrhyw raddfa y dylai dinasyddion Cymru benderfynu yn ddemocrataidd arnynt, a’i negodi gan y rhai sy’n gwneud penderfyniadau mewn ffordd sy’n cydbwyso yn erbyn y cyfyngiadau cyllidol y wynebau'r llywodraeth.

Dadleuir hefyd na fu digon o ystyriaeth i hawliau democrataidd dinasyddion Cymru yn y ddadl hon a sut y mae’r trefniadau cyllidol presennol yn cyfyngu ar lunio polisïau hanfodol yng Nghymru. Bydd rhoi’r pwerau hyn i Fae Caerdydd yn cynyddu atebolrwydd a thegwch, ac mae’r IWA yn cynnig y dylai’r rhai sydd â chylch gwaith ehangach archwilio disodli’r trefniadau cyllidol presennol a fformiwla Barnett.

Wrth gwrs, nid yw’r newyddion bod Cymru’n cael ei llesteirio’n ddifrifol gan gap mewn pwerau benthyca gan Lywodraeth y DU yn syndod i ni.

Mae canlyniadau’r cyfyngiadau cyllidol hyn yn aml yn amlygu eu hunain mewn canlyniadau gwasanaethau cyhoeddus gwael, y mae Llywodraeth y DU wedyn yn eu defnyddio i ymosod ar bolisi Llywodraeth Cymru a chyfiawnhau’r trefniadau cyllidol parhaus.

Mewn wythnos o helbul gwleidyddol ac economaidd yn San Steffan ac o dderbyn canfyddiadau newydd gan yr Athro John Doyle sy’n datgelu diffyg Cymru annibynnol byddai’n debyg i gyfartaledd yr OECD (Sefydliad Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd), yr amser i archwilio annibyniaeth a’r mae'r cyfleoedd sydd ganddo i'w cynnig nawr.

Erthygl yw hon a ysgrifennwyd gan Maria Pritchard o Yes Milford Haven ac a gyhoeddwyd ym mhapur newydd y Pembrokeshire Herald ar 21.10.2022

Parhau i Ddarllen

Darllen Mwy

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Gwiriwch eich e-bost am ddolen i actifadu eich cyfrif.