Symud ymlaen o'r llywio

YesCymru Aberdaugleddau - Yr achos economaidd dros annibyniaeth

Y mis hwn, datgelodd adroddiad newydd arloesol y byddai diffyg cyllidol Cymru annibynnol dros 80% yn is na’r ffigur a ddyfynnwyd yn flaenorol gan Lywodraeth y DU.

Mae’r adroddiad – a ysgrifennwyd gan yr Athro John Doyle o Brifysgol Dinas Dulyn – wedi’i gyhoeddi fel “newidiwr gêm” o fewn dadl annibyniaeth Cymru, a’r wythnos hon, byddwn yn dadansoddi canfyddiadau’r adroddiad hwn.

Mewn erthygl a gyhoeddwyd fis diwethaf, fe ddangoson ni fod gwrthwynebwyr annibyniaeth i Gymru wedi cyfeirio’n aml at ddiffyg cyllidol Cymru fel rhwystr i annibyniaeth.

Y ffigwr sy’n cael ei drotio allan yn aml gan San Steffan yw diffyg Cymreig o £13.5 biliwn a adroddwyd yn 2019 ond mae hyd yn oed y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cydnabod mai “ffigurau arbrofol” yw’r rhain.

Mae’r ffigur hwn i fod i gynrychioli’r bwlch rhwng y trethi a godir yng Nghymru a gwariant cyhoeddus yng Nghymru ac arni. Mewn geiriau eraill, honiad San Steffan yw y byddai Cymru £13.5 biliwn ar ei cholled pe bai’n annibynnol.

Fodd bynnag, mae’r honiad hwn bellach wedi’i ddadadeiladu i bob pwrpas yn adroddiad yr Athro Doyle.

Yn gyntaf, mae’r Athro Doyle yn dangos sut mae’r ffigur o £13.5 biliwn sy’n cael ei ailadrodd yn aml yn cael ei gyfrifo. Mae’n dadlau bod y ffigur yn seiliedig ar dair cydran hanfodol: trethiant a godwyd gan Lywodraeth y DU yng Nghymru, gwariant cyhoeddus yng Nghymru, a dyraniad i Gymru fesul pen o wariant canolog y DU (gan gynnwys amddiffyn, ad-daliadau dyled genedlaethol, llywodraeth ganolog). , a llysgenadaethau Prydeinig dramor).

Er y gall fod yn gymharol syml pennu refeniw treth ar sail nifer y bobl sy’n byw yng Nghymru a nifer y corfforaethau sydd wedi’u lleoli’n gyfan gwbl yng Nghymru, mae TAW, Treth Enillion Cyfalaf a threthi corfforaeth a delir gan gwmnïau sy’n weithredol ledled y DU yn llawer anoddach i’w wneud. pennu, gan fod y trethi hyn yn cael eu talu gan eu prif swyddfeydd, sy'n aml wedi'u lleoli yn Lloegr.

Gallai enghraifft o hyn fod yn ddŵr ac yn y môr ac ynni gwynt. Er y gallai’r adnoddau gael eu tynnu o Gymru, mae’r cwmnïau sy’n talu treth ar yr elw a gynhyrchir ganddynt yn debygol o fod wedi’u lleoli y tu allan i Gymru.

Mae materion eraill sy’n bwrw amheuaeth ar gywirdeb y ffigur o £13.5bn yn cynnwys “gwariant adnabyddadwy” (fel gwariant cyhoeddus ar wasanaethau iechyd ac addysg) a “gwariant anadnabyddadwy” (sy’n cynnwys gwariant amddiffyn ar brosiectau fel Trident, swm llawer llai). cyfran y byddai Cymru’n ymgymryd ag ef ar ôl annibyniaeth, pe bai’n dewis gwneud hynny).

Mae’r Athro Doyle yn dadlau nad yw’r ffigwr o £13.5 biliwn yn cymryd i ystyriaeth addasiadau a adlewyrchwyd mewn Cymraeg ôl-annibynnol, megis llai o gyllideb cymorth tramor a gwariant amddiffyn.

Mae hefyd yn dadlau y byddai Llywodraeth y DU yn dal i fod yn atebol i dalu pensiynau’r rhai sydd wedi talu i mewn i goffrau’r DU tra roedd Cymru’n aelod o’r Undeb, gan fod Llywodraeth y DU yn gwneud hynny o ran pobl sydd wedi ymddeol y tu allan i’r DU.

Mae cwmpas adroddiad yr Athro Doyle yn rhy fawr i’w archwilio’n fanylach yma, fodd bynnag, daw i’r casgliad y byddai diffyg cyllidol Cymru annibynnol yn agosach at €2.6 biliwn (£2.26 biliwn), gostyngiad syfrdanol o dros 80% o’i gymharu â’r £ 13.5 bn a adroddwyd gan Lywodraeth y DU.

Mae diffyg – tra’n anghyfleustra – yn gyffredin ymhlith y rhan fwyaf o economïau mawr y byd ac nid yw’n rhwystr i annibyniaeth.

Er ein bod yn mynd i’r afael ag argyfwng cost-byw llethol a lefelau tlodi cynyddol, mae’n bryd archwilio a allwn wneud yn well fel gwlad annibynnol.

Y cwestiwn yw, nid a allwn ni fforddio bod yn annibynnol, ond a allwn ni fforddio peidio â bod?

Erthygl yw hon a ysgrifennwyd gan Maria Pritchard o Yes Milford Haven ac a gyhoeddwyd ym mhapur newydd y Pembrokeshire Herald ar 14.10.2022

Parhau i Ddarllen

Darllen Mwy

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Gwiriwch eich e-bost am ddolen i actifadu eich cyfrif.